This is the default value for assigned recipient agents who didn't make a choice for this notification in their preferences yet. If the box is enabled, the notification will be sent to such agents.
Čia yra numatytoji vertė priskirtiems agentams, kurie nep
a year ago
Active by default in agent preferences
"Aktyvus" numatyta agento pasirinkimuose
a year ago
At least one method is needed per notification.
Bent vienas būdas yra būtinas vienam pranešimui.
a year ago
Enable this notification method
Aktyvuoti šį pranešimų būdą
a year ago
These are the possible methods that can be used to send this notification to each of the recipients. Please select at least one method below.
Čia yra galimi pranešimų siuntimo būdą kiekvienam gavėjui. Pasirinkite bent vieną būdą iš išvardintų.
a year ago
Notification Methods
Pranešimų būdai
a year ago
Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport.
Vartotoją apie vieną susitikimą įspėti tik vieną kartą per dieną.
a year ago
Once per day
Vieną kartą per dieną
a year ago
Also send if the user is currently out of office.
Taip pat siųsti, jei vartotojas išvykęs.
a year ago
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode.
Sukurkite naują ACL pateikdami duomenis. Sukūrus ACL Jūs galėsite pridėti konfigūracijos elementus redagavimo būsenoje.
a year ago
Edit ACL Information
Pakeisti ACL informaciją
a year ago
Execute SQL statements.
Vykdyti SQL sakinius.
a year ago
WARNING: When you change the name of the group 'admin', before making the appropriate changes in the SysConfig, you will be locked out of the administrations panel! If this happens, please rename the group back to admin per SQL statement.
ĮSPĖJIMAS: Pervadinant grupę 'admin' prieš atlikant atitinkamus veiksmus 'SysConfig' būsite užrakintas nuo administravimo skydelio! Jei tai atsitiktų, panaudodami SQL užklausą, atkeiskite grupės pavadinimą atgal į 'admin'.
a year ago
This field is required or
Šis laukas yra privalomas arba
a year ago
Session has timed out. Please log in again.
Baigėsi sesijai skirtas laikas. Prisijunkite iš naujo.
a year ago
to open it in a new window.
atverti naujame lange.
a year ago
Edit the system configuration settings.
Keisti sistemos konfigūracijos nustatymus.
a year ago
The identifier of the system. Each ticket number and each HTTP session ID contain this number.
Sistemos identifikacijos numeris. Šis numeris bus kiekviename trikties numeryje ir kiekviename HTTP sesijos ID.
a year ago
Restart your webserver
Perkraukite savo web serverį.
a year ago
User for inbound mail.
Naudotojas įeinančiam el. paštui.
a year ago

Search