Translation

type: Content of: <appendix><section><para>
If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Texts being LIST"; likewise for Back-Cover Texts.
340/2510
Context English Hungarian State
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License, for verbatim copying of each of the documents in all other respects. Önnek lehetősége van a Dokumentumból, illetve bármely egyéb, a jelen Licenc hatálya alatt kiadott dokumentumból gyűjteményt létrehozni, és az egyes dokumentumokban található licenceket egyetlen példánnyal kiváltani, feltéve, hogy a gyűjteményben szereplő összes dokumentum esetén minden más tekintetben követi a jelen Licenc feltételeit azok szó szerinti sokszorosítására vonatkozóan.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document. Tetszése szerint ki is emelhet egy meghatározott dokumentumot a gyűjteményből, továbbá terjesztheti azt jelen Licenc feltételei alapján, feltéve, hogy a szóban forgó dokumentumhoz mellékeli a jelen Licenc egy példányát, és minden egyéb tekintetben betartja jelen Licenc előírásait a dokumentum szó szerinti sokszorosítására vonatkozóan.
AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS ÖSSZEFŰZÉS FÜGGETLEN MUNKÁKKAL
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document. A Dokumentum és annak származékainak különálló, vagy független dokumentumokkal, illetve munkákkal való összefűzése egy közös tárolási, vagy terjesztési egységen „gyűjteménynek” nevezendő, amennyiben az összefűzés eredményeképpen érvényes szerzői jogi feltételek nem korlátozzák nagyobb mértékben az összefűzés felhasználóinak jogait, mint amennyire azt az egyes összetevők teszik. Amikor a Dokumentum része egy gyűjteménynek, akkor a jelen Licenc nem érvényes a gyűjtemény azon részeire, amelyek nem a Dokumentumból származtatott munkák.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate. Amennyiben a 3. szakasz Borítószövegekre vonatkozó rendelkezései alkalmazhatók a Dokumentum e példányaira, és a Dokumentum a teljes összegzésnek kevesebb, mint felét teszi ki, úgy a Dokumentum Borítószövegeit olyan módon is el lehet helyezni a borítókon, hogy azok csak magát a Dokumentumot fogják közre. Minden más esetben a teljes összegzés borítólapjain kell feltüntetni a fenti szövegeket.
TRANSLATION FORDÍTÁS
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections, in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail. A fordítás egyfajta módosításnak tekinthető, így a Dokumentum lefordított példányai a 4. szakasz rendelkezései alapján terjeszthetők. A Nem Változtatható szakaszok lefordításához külön engedélyt kell kérni a szerzői jogtulajdonostól, mindazonáltal közzétehetők a lefordított változatok is úgy, ha az eredeti Nem Változtatható szakaszokat is belefoglalja a munkába. E Licenc lefordítására, valamint minden, a Dokumentumhoz tartozó Licencmellékletre, illetve az esetleges Garanciák Kizárásaira ugyanezek a feltételek érvényesek, vagyis a lefordított változatok csak akkor jelenhetnek meg, ha mellette ott vannak az eredeti, angol nyelvű Licenc, a mellékletek és kizárások szövegei is. Amennyiben eltérés mutatkozna az eredeti változatok, illetve a fordítás között, úgy a Licenc, a mellékletek és kizárások angol nyelvű eredetije tekintendő mérvadónak.
TERMINATION MEGSZŰNÉS
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. A jelen Licencben egyértelműen kijelölt kereteken kívül tilos a Dokumentum bárminemű sokszorosítása, módosítása, továbblicencelése, vagy terjesztése. Minden ezzel szembeni sokszorosítási, módosítási, továbblicencelési, vagy terjesztési kísérlet a jelen Licencben meghatározott jogok automatikus megszűnését vonja maga után. Ugyanakkor azok a felek, akik Önön keresztül jutottak másolathoz vagy jogosultságokhoz, nem veszítik el azokat, amíg maradéktalanul betartják e Licenc előírásait.
FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE JELEN LICENC JÖVŐBENI JAVÍTÁSAI
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <ulink url="http://www.gnu.org/copyleft/">http://www.gnu.org/copyleft/</ulink>. Megtörténhet, hogy a Free Software Foundation időről időre felülvizsgált és/vagy új verziókat bocsát ki a GNU Free Documentation License-ből. E verziók szellemisége hasonló lesz jelen változatéhoz, ám részleteikben eltérhetnek, új problémák, új aggályok felmerülése okán. Vö.: <ulink url="http://www.gnu.org/copyleft/">http://www.gnu.org/copyleft/</ulink>.
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. A Licenc minden változata egyedi verziószámmal van ellátva. Ha a Dokumentum jelen Licenc egy konkrét, számozott verziójára „vagy bármely újabb verzióra” hivatkozik, úgy önnek a szóban forgó változat, vagy bármely újabb a Free Software Foundation által (nem vázlatként) kiadott verzió feltételeinek követésére lehetősége van. Ha a Dokumentum nem ad meg semmilyen verziószámot, úgy bármely, a Free Software Foundation által valaha (nem vázlatként) kiadott változat megfelel.
How to use this License for your documents A Licenc alkalmazása saját dokumentumaira
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page: Ha a jelen Licencet egy Ön által írt dokumentumban kívánja használni, akkor mellékelje hozzá a Licenc egy példányát, továbbá vezesse rá az alábbi szerzői jogi és licencközleményeket, rögtön a címlapot követően:
Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". Copyright (C) ÉV AZ ÖN NEVE. Engedélyt adunk Önnek a jelen dokumentum sokszorosítására, terjesztésére és/vagy módosítására a Free Software Foundation által kiadott GNU Free Documentation License 1.1-es, vagy bármely azt követő verziójának feltételei alapján. Nem Változtatható szakaszok: ITT SOROLJA FEL A CÍMEIKET, Címlapszövegek: FELSOROLÁS, Hátlapszövegek: FELSOROLÁS. A jelen licenc egy példányát a „GNU Free Documentation License” elnevezésű szakasz alatt találja.
If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Texts being LIST"; likewise for Back-Cover Texts. Amennyiben nincsenek Nem változtatható szakaszok, akkor ahelyett a rész helyett, hogy melyek nem változtathatóak, írja azt, hogy Nem tartalmaz Nem változtatható szakaszokat. Amennyiben nincsenek Címlapszövegek, akkor Címlapszöveg felsorolása helyett, írja azt, hogy Címlapszöveget nem tartalmaz; hasonlóan járjon el a Hátlapszöveg esetében.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software. Amennyiben a dokumentum nem egyértelmű programkódpéldákat is tartalmaz, úgy azt javasoljuk, hogy e példákat egy választása szerinti szabad szoftver licenc alatt közölje – mint például a GNU General Public License –, hogy lehetővé tegye a kódok szabad szoftverekben való alkalmazását.
First Steps Az első lépések
The goal of this chapter is to provide a brief overview of OTRS and the structure of its web interface. The terms 'agents', 'customers', and 'administrators' are introduced. We also login as the OTRS administrator and take a closer look at the user preferences available on every account. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy rövid áttekintést nyújtson az OTRS-ről és a webes felületének szerkezetéről. Bevezetésre kerülnek az „ügyintéző”, „ügyfél” és „adminisztrátor” kifejezések. Bejelentkezünk OTRS adminisztrátorként is, és közelebbi pillantást vetünk az összes fióknál elérhető felhasználó beállításokra.
Agent Web Interface Az ügyintéző webes felülete
Before logging on for the first time, please consider activating the HTTPS on your web server in order for OTRS to be served as a secure app over SSL/TLS protocol. For detailed instructions on how to do this, please consult the documentation of your web server (e.g. Apache2). Mielőtt első alkalommal jelentkezne be, fontolja meg a HTTPS bekapcsolását a webkiszolgálón annak érdekében, hogy az OTRS biztonságos alkalmazásként legyen kiszolgálva SSL/TLS protokollokon keresztül. A részletes utasításokhoz olvassa el a webkiszolgáló (például Apache2) dokumentációját, hogy hogyan kell ezt elvégezni.
After you activate HTTPS, please set the configuration option <literal>HttpType</literal> to <emphasis>https</emphasis> in <link linkend="adminarea-systemconfiguration">SysConfig</link>. This will make sure that all internal links in OTRS are indeed using HTTPS. Miután bekapcsolta a HTTPS-t, állítsa a <literal>HttpType</literal> konfigurációs beállítást <emphasis>https</emphasis> értékre a <link linkend="adminarea-systemconfiguration">rendszerbeállításokban</link>. Ez fogja azt biztosítani, hogy az OTRS összes belső hivatkozása valóban HTTPS-t használjon.
Good practice is to also redirect all HTTP traffic to HTTPS, in case someone tries to access the OTRS via an insecure link. This should be done on web server configuration level for maximum effect. However, in case this is not possible, you can set <literal>HTTPSForceRedirect</literal> to <emphasis>Yes</emphasis> in <link linkend="adminarea-systemconfiguration">SysConfig</link> to do it on application level. A helyes gyakorlat az, hogy az összes HTTP-forgalmat is átirányítja HTTPS-re abban az esetben, ha valaki egy nem biztonságos hivatkozáson keresztül próbálja meg elérni az OTRS-t. Ezt a webkiszolgáló beállítási szintjén kell megtenni a legjobb hatás érdekében. Azonban ha ez nem lehetséges, akkor átállíthatja a <literal>HTTPSForceRedirect</literal> beállítást <emphasis>Igen</emphasis> értékre a <link linkend="adminarea-systemconfiguration">rendszerbeállításokban</link>, hogy az alkalmazás szintjén tegye ezt meg.
The agent web interface allows agents to answer customer requests, create new tickets for customers or other agents, write tickets about telephone calls with customers, write FAQ entries, edit customer data, etc. Az ügyintéző webes felülete lehetővé teszi az ügyintézőknek, hogy válaszoljanak az ügyfelek kéréseire, új jegyeket hozzanak létre az ügyfelekhez vagy más ügyintézőkhöz, jegyeket írjanak az ügyfelekkel történő telefonhívásokról, GyIK bejegyzéseket írjanak, ügyféladatokat szerkesszenek, stb.
Supposing your OTRS host is reachable via the URL <ulink url="http://www.example.com/"> <citetitle>http://www.example.com</citetitle> </ulink> , then the OTRS login screen can be reached by using the address <ulink url="http://www.example.com/otrs/index.pl"> <citetitle>http://www.example.com/otrs/index.pl</citetitle> </ulink> in a web browser (see figure below). Feltételezve, hogy az OTRS gépe a <ulink url="http://www.example.com/"><citetitle>http://www.example.com</citetitle></ulink> URL-en keresztül érhető el, akkor az OTRS bejelentkező képernyőjét a <ulink url="http://www.example.com/otrs/index.pl"><citetitle>http://www.example.com/otrs/index.pl</citetitle></ulink> cím használatával lehet elérni egy webböngészőben (lásd a lenti ábrát).
Login screen of the agent interface Az ügyintézői felület bejelentkező képernyője
<graphic fileref="screenshots/introduction/firststeps/login.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/introduction/firststeps/login.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
Customer Web Interface Az ügyfél webes felülete
Customers have a separate web interface in OTRS through which they can create new accounts, change their account settings, create and edit tickets, get an overview on tickets that they have created, etc. Az ügyfeleknek különálló webes felületük van az OTRS-ben, amelyen keresztül új fiókokat hozhatnak létre, megváltoztathatják a fiókbeállításaikat, jegyeket hozhatnak létre és szerkeszthetik azokat, áttekintést kaphatnak azokról a jegyekről, amelyeket létrehoztak, stb.
Continuing the above example, the customer login screen can be reached by using the URL <ulink url="http://www.example.com/otrs/customer.pl"> <citetitle>http://www.example.com/otrs/customer.pl</citetitle> </ulink> with a web browser (see figure below). Folytatva a fenti példát, az ügyfél bejelentkező képernyője a <ulink url="http://www.example.com/otrs/customer.pl"><citetitle>http://www.example.com/otrs/customer.pl</citetitle></ulink> URL használatával érhető el egy webböngészővel (lásd a lenti ábrát).
Login screen of the customer interface Az ügyfélfelület bejelentkező képernyője
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 6/Administration Manual Amennyiben nincsenek Nem változtatható szakaszok, akkor ahelyett a rész helyett, hogy melyek nem változtathatóak, írja azt, hogy Nem tartalmaz Nem változtatható szakaszokat. Amennyiben nincsenek Címlapszövegek, akkor Címlapszöveg felsorolása helyett, írja azt, hogy Címlapszöveget nem tartalmaz; hasonlóan járjon el a Hátlapszöveg esetében.
The following string has the same context and source.
Approved OTRS 6/OTRS::ITSM Manual Amennyiben nincsenek Nem változtatható szakaszok, akkor ahelyett a rész helyett, hogy melyek nem változtathatóak, írja azt, hogy Nem tartalmaz Nem változtatható szakaszokat. Amennyiben nincsenek Címlapszövegek, akkor Címlapszöveg felsorolása helyett, írja azt, hogy Címlapszöveget nem tartalmaz; hasonlóan járjon el a Hátlapszöveg esetében.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Texts being LIST"; likewise for Back-Cover Texts.
Amennyiben nincsenek Nem változtatható szakaszok, akkor ahelyett a rész helyett, hogy melyek nem változtathatóak, írja azt, hogy Nem tartalmaz Nem változtatható szakaszokat. Amennyiben nincsenek Címlapszövegek, akkor Címlapszöveg felsorolása helyett, írja azt, hogy Címlapszöveget nem tartalmaz; hasonlóan járjon el a Hátlapszöveg esetében.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <appendix><section><para>
Source string location
en/content/fdl.xml:440
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 3235