Translation

type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
This work is copyrighted by OTRS AG.
42/360
Context English Hungarian State
en hu
OTRS 6 - Admin Manual OTRS 6 - Adminisztrátori kézikönyv
<copyright> <year>2003-2017</year> <holder>OTRS AG</holder> </copyright> <date>2017-03-06</date> <copyright> <year>2003-2017</year> <holder>OTRS AG</holder> </copyright> <date>2017-03-06</date>
This work is copyrighted by OTRS AG. Ez a mű az OTRS AG szerzői joga alatt áll.
You may copy it in whole or in part as long as the copies retain this copyright statement. Lemásolhatja részben vagy egészben mindaddig, amíg a másolat tartalmazza ezt a szerzői jogi nyilatkozatot.
All trade names are used without the guarantee for their free use and are possibly registered trade marks. All products mentioned in this manual may be trade marks of the respective manufacturer. Minden márkanév a szabad felhasználásra vonatkozó garancia nélkül kerül felhasználásra, és lehetséges bejegyzett védjegyek lehetnek. Az ebben a kézikönyvben említett összes termék az illető gyártó védjegyei lehetnek.
You can help translating this documentation to your language at <ulink url="https://translate.otrs.com/">translate.otrs.com</ulink>. Segíthet ezen dokumentum lefordításában a saját nyelvére a <ulink url="https://translate.otrs.com/">translate.otrs.com</ulink> oldalon.
Introduction Bevezetés
Administration Adminisztráció
Email Settings E-mail beállítások
Ticket Settings Jegybeállítások
Customization Személyre szabás
Appointment Calendar Időpontnaptár
Trouble Ticket Systems - The Basics Hibajegyrendszerek - Az alapok
This chapter offers a brief introduction to trouble ticket systems, along with an explanation of the core concept of a trouble ticket. A quick example illustrates the advantages of using such a system. Ez a fejezet egy rövid bevezetést nyújt a hibajegyrendszerekbe egy hibajegy alapvető elképzelésének magyarázata mentén. Egy gyors példa szemlélteti az ilyen rendszerek használatának előnyeit.
What is a trouble ticket system, and why do you need one? Mi az a hibajegyrendszer, és miért van szüksége egy ilyenre?
The following example describes what a trouble ticket system is, and how you might benefit from using such a system at your company. A következő példa bemutatja, hogy mi is az a hibajegyrendszer, és hogyan húzhat hasznot egy ilyen rendszer használatával a vállalatánál.
Let's imagine that Max is a manufacturer of video recorders. Max receives many messages from customers needing help with the devices. Some days, he is unable to respond promptly or even acknowledge the messages. Some customers get impatient and write a second message with the same question. All messages containing support requests are stored in a single inbox folder. The requests are not sorted, and Max responds to the messages using a regular email program. Képzeljük el, hogy Miksa a videofelvevők gyártója. Miksa sok üzenetet kap az ügyfelektől, akiknek segítségre van szüksége az eszközökkel kapcsolatban. Néhány napja képtelen azonnal válaszolni, vagy akár csak visszaigazolni az üzeneteket. Néhány ügyfél kezd türelmetlenné válni, és egy második üzenetet is ír ugyanazzal a kérdéssel. Minden támogatási kérést tartalmazó üzenet egy egyszerű beérkező üzenetek mappában van eltárolva. A kérések nincsenek rendezve, és Miksa egy szokványos levelezőprogrammal válaszol az üzenetekre.
Since Max cannot reply fast enough to all the messages, he is assisted by the developers Joe and John in this. Joe and John use the same mail system, accessing the same inbox. They don't realize that Max often gets two identical requests from one frustrated customer. Sometimes they both end up responding separately to the same request, with the customer receiving two different answers. Furthermore, Max is unaware of the details of their responses. He is also unaware of the details of the customer problems and their resolutions, such as which problems occur with high frequency, or how much time and money he has to spend on customer support. Mivel Miksa nem tud elég gyorsan válaszolni minden üzenetre, József és János fejlesztők segítenek neki ebben. József és János ugyanazt a levelezőrendszert használják, és ugyanahhoz a bejövő üzenetekhez férnek hozzá. Nincsenek tisztában azzal, hogy Miksa gyakran két azonos kérést kap egy ideges ügyféltől. Néha az lesz a vége, hogy mindketten külön-külön válaszolnak ugyanarra a kérésre, amivel az ügyfél két különböző választ kap. Azonkívül Miksának nincs tudomása a válaszaik részleteiről. Nincs tudomása az ügyfélproblémák részleteiről sem, és azok döntéseiről, mint például mely problémák fordulnak elő nagy gyakorisággal, vagy mennyi időt és pénzt kell áldoznia az ügyfelek támogatására.
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 6/Administration Manual Ez a mű az OTRS AG szerzői joga alatt áll.
The following string has the same context and source.
Approved OTRS 6/OTRS::ITSM Manual Ez a mű az OTRS AG szerzői joga alatt áll.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

This work is copyrighted by OTRS AG.
Ez a mű az OTRS AG szerzői joga alatt áll.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <book><bookinfo><legalnotice><para>
Source string location
en/book.xml:16
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 4