Translation

type: Content of: <section><section><example><para><itemizedlist><listitem><para><informaltable><tbody><tr><td>
<literal>Key</literal>
22/220
Context English Hungarian State
Set a Default Value by User Preferences Egy alapértelmezett érték beállítása felhasználói beállításokkal
The dynamic field default value can be overwritten with a user defined value stored in the user preferences. A dinamikus mező alapértelmezett értéke felülírható a felhasználói beállításokban tárolt felhasználó által meghatározott értékkel.
Using this method, the default value of the field will be shown on any screen where the field is activated (if the field does not have already a different value). Ezen módszer használatával a mező alapértelmezett értéke lesz megjelenítve bármely olyan képernyőn, ahol a mező be van kapcsolva (ha a mezőnek még nincs különböző értéke).
The "sysconfig" setting "PreferencesGroups###DynamicField" located in the "Frontend::Agent::Preferences" Sub-group. This setting is an example of how to create an entry in the User Preferences screen to set an exclusive dynamic field default value for the selected user. The limitation of this setting is that it only permits the use of one dynamic field. If two or more fields will use this feature, it is necessary to create a custom XML configuration file to add more settings similar to this one. A „PreferencesGroups###DynamicField” „Rendszerbeállítás” beállítás a „Frontend::Agent::Preferences” alcsoportban található. Ez a beállítás annak a példája, hogy hogyan hozható létre egy bejegyzés a felhasználói beállítások képernyőn egy kizárólagos dinamikus mező alapértelmezett értékének beállításához a kiválasztott felhasználónál. Ennek a beállításnak az a korlátozása, hogy csak egy dinamikus mező használatát engedi meg. Ha kettő vagy több mezőt fog használni ez a funkció, akkor egy egyéni XML-beállítófájl létrehozása szükséges az ehhez hasonló több beállítás hozzáadásához.
Remember, if more settings are added in a new XML each setting name needs to be unique in the system and different than "PreferencesGroups###DynamicField". For example: PreferencesGroups###101-DynamicField-Field1, PreferencesGroups###102-DynamicField-Field2, PreferencesGroups###My-Field1, PreferencesGroups###My-Field2, etc. Ne feledje, hogy ha több beállítás kerül hozzáadásra egy új XML-fájlban, akkor minden egyes beállítás nevének egyedinek kell lennie a rendszeren és el kell térnie a „PreferencesGroups###DynamicField” névtől. Például: PreferencesGroups###101-DynamicField-Mezo1, PreferencesGroups###102-DynamicField-Mezo2, PreferencesGroups###Sajat-Mezo1, PreferencesGroups###Sajat-Mezo2, stb.
Activate Field1 in the User preferences. Mezo1 bekapcsolása a felhasználói beállításokban.
<emphasis>Sub-group:</emphasis> Frontend::Agent::Preferences <emphasis>Alcsoport:</emphasis> Frontend::Agent::Preferences
<emphasis>Setting:</emphasis> PreferencesGroups###101-DynamicField-Field1 <emphasis>Beállítás:</emphasis> PreferencesGroups###101-DynamicField-Mezo1
<literal>Active</literal> <literal>Active</literal>
<literal>Block</literal> <literal>Block</literal>
Input Beviteli mező
<literal>Column</literal> <literal>Column</literal>
Other Settings Egyéb beállítások
<literal>Data</literal> <literal>Data</literal>
[% Env("UserDynamicField_Field1") %] [% Env("UserDynamicField_Field1") %]
<literal>Key</literal> <literal>Key</literal>
<literal>Label</literal> <literal>Label</literal>
Default value for: My Field 1 Alapértelmezett érték ehhez: 1. saját mező
Kernel::Output::HTML::PreferencesGeneric Kernel::Output::HTML::PreferencesGeneric
<literal>PrefKey</literal> <literal>PrefKey</literal>
UserDynamicField_Field1 UserDynamicField_Mezo1
<literal>Prio</literal> <literal>Prio</literal>
7000 7000
Field1 in User preferences screen Mezo1 a felhasználói beállítások képernyőn
<graphic fileref="screenshots/administration/dynamicfields/dynamicfields-userpreferences.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/administration/dynamicfields/dynamicfields-userpreferences.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
A dynamic field is a special kind of field in OTRS, created to extend the information stored on a ticket or article. These fields are not fixed in the system and they can appear only in specific screens, they can be mandatory or not, and their representation in the screens depends on the field type defined at their creation time according to the data to be held by the field. For example, there are fields to hold a text, a date, a selection of items, etc. A dinamikus mező egy speciális mezőfajta az OTRS-ben, amelyet egy jegyen vagy egy bejegyzésben tárolt információk kiterjesztésére hoztak létre. Ezek a mezők nincsenek rögzítve a rendszeren, és csak különleges képernyőkön jelenhetnek meg. Lehetnek kötelezők vagy sem, és a képernyőkön lévő ábrázolásuk a létrehozásukkor meghatározott mezőtípustól függ a mezőben tárolandó adatok szerint. Például vannak olyan mezők, amelyek szöveget, dátumot, elemek kijelölését, stb. tartalmaznak.
Dynamic fields are the evolution of TicketFreeText, TicketFreeKey, TicketFreeTime, ArticleFreeText and ArticleFreeKey fields that where commonly used in OTRS 3.0 and before. The limitation of these "Free Fields" was that they can be defined up to 16 (text or dropdown) fields and 6 time fields for a ticket and 3 (text or dropdown) fields for each article only, not more. A dinamikus mezők a TicketFreeText, a TicketFreeKey, a TicketFreeTime, az ArticleFreeText és az ArticleFreeKey mezők továbbfejlesztései, amelyeket általában az OTRS 3.0 és korábbi verziókban használtak. Ezen „Szabad mezők” korlátozása annyi volt, hogy legfeljebb csak 16 (szöveges vagy legördülő) mezőt határozhattak meg, és 6 időmezőt egy jegyhez, valamint 3 (szöveges vagy legördülő) mezőt minden egyes bejegyzéshez, nem többet.
Now with dynamic fields the limitation in the number of fields per ticket or article is removed, you can create as many dynamic fields you like either for ticket or articles. And beyond that, the framework behind the dynamic fields is prepared to handle custom fields for other objects rather than just ticket and articles. Most a dinamikus mezőkkel a jegyenként vagy bejegyzésenként megadható mezők számának korlátozása el lett távolítva, így annyi dinamikus mezőt hozhat létre a jegyekhez vagy bejegyzésekhez, amennyit csak szeretne. És azon túl a dinamikus mezők mögött lévő keretrendszer fel lett készítve az egyéb objektumokhoz tartozó egyéni mezők kezelésére ahelyett, hogy csak jegyet és bejegyzéseket kezeljen.
This new framework that handles the dynamic fields is build using a modular approach, where each kind of dynamic field can be seen as a plug-in module for the framework. This means that the variety of dynamic fields can be easily extended by public OTRS modules, OTRS Feature Add-ons, OTRS custom developments, and other custom developments. Ez az új keretrendszer, amely kezeli a dinamikus mezőket, egy moduláris megközelítést használva lett felépítve, ahol minden egyes dinamikus mezőfajta egy bővítmény modulként látható a keretrendszernél. Ez azt jelenti, hogy a dinamikus mezők választéka könnyen kibővíthető nyilvános OTRS modulokkal, OTRS funkcióbővítményekkel, egyéni OTRS fejlesztésekkel és egyéb egyéni fejlesztésekkel.
The following dynamic field types are included with this release: A következő dinamikus mezőtípusokat tartalmazza ez a kiadás:
Text (one line of text) Szöveg (egysoros szöveg)

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

<literal>Key</literal>
<literal>NameKey</literal>
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <section><section><example><para><itemizedlist><listitem><para><informaltable><tbody><tr><td>
Source string location
en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:1299
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 2243