Translation

type: Content of: <section><section><section><section><para>
In the left part of the screen on the action column you have the options: <emphasis>Go back to web service</emphasis> (discarding all changes since the last save) and <emphasis>Delete</emphasis>. If you click on the last one, a dialog will open and ask you if you like to remove the invoker. Click on the <emphasis>Delete</emphasis> button to confirm the removal of the invoker and its configuration or <emphasis>Cancel</emphasis> to close the delete dialog.
533/4590
Context English Hungarian State
This determine the HTTP request method to use, possible options: CONNECT, DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST, PUT and TRACE. If no command is selected, Default command is used. Ez határozza meg a használandó HTTP kérési módszert, a lehetséges lehetőségek: CONNECT, DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH, POST, PUT és TRACE. Ha nincs parancs kiválasztva, akkor az alapértelmezett parancsot használja.
Default command Alapértelmezett parancs
Used as a fall-back for all Invokers without a defined request command. Tartalékként van használva a meghatározott kérési parancs nélküli összes meghívónál.
Web service requester network transport (HTTP::REST) Webszolgáltatás kérelmezőjének hálózati átvitele (HTTP::REST)
<graphic fileref="screenshots/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-requester-transport-rest.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-requester-transport-rest.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
Web Service Invoker Webszolgáltatás meghívója
The actions that can be performed when you are using OTRS as a requester are called <emphasis>Invokers</emphasis>. Each invoker belongs to a controller (controllers are collections of operations or invokers). Usually invokers from the same controller need similar settings and share the same configuration dialogs. Each invoker can have independent configuration dialogs if needed. Azokat a tevékenységeket, amelyeket akkor lehet végrehajtani, amikor az OTRS-t kérelmezőként használja, <emphasis>Meghívóknak</emphasis> hívják. Minden meghívó egy vezérlőhöz tartozik (a vezérlők műveletek vagy meghívók gyűjteményei). Általában az azonos vezérlőtől származó meghívóknak hasonló beállításokra van szükségük, és ugyanazon a beállítási párbeszédablakokon osztoznak. Az egyes meghívóknak lehetnek független beállítási párbeszédablakaik is, ha szükséges.
<emphasis>Name</emphasis>, <emphasis>Description</emphasis>, <emphasis>Backend</emphasis> and <emphasis>Mappings</emphasis> are fields that normally appear on every invoker. Additionally the list of event triggers and other special fields can appear on non default configuration dialogs to fulfill special needs of the invoker. A <emphasis>Név</emphasis>, a <emphasis>Leírás</emphasis>, a <emphasis>Háttérprogram</emphasis> és a <emphasis>Leképezések</emphasis> azok a mezők, amelyek normális esetben minden egyes meghívónál megjelennek. Továbbá az eseményaktiválók listája és egyéb speciális mezők jelenhetnek meg a nem alapértelmezett beállítási párbeszédablakokban, hogy teljesítsék a meghívó speciális szükségleteit.
Normally there are two mapping configuration sections for each invoker, one for the incoming data and another one for the outgoing data. You can choose different mapping types (backends) for each mapping direction, since their configuration is independent from each other and also independent from the invoker backend. The normal and most common practice is that the invoker uses the same mapping type in both cases, with inverted configuration. The complete mapping configuration is done in a separate screen, which depends on the mapping type. Normális esetben két leképezés-beállítási szakasz van minden egyes meghívónál: egy a bejövő adatokhoz, és egy másik a kimenő adatokhoz. Különböző leképezési típusokat (háttérprogramokat) választhat minden egyes leképezési irányhoz, mivel a beállításaik függetlenek egymástól, valamint függetlenek a meghívó háttérprogramjától is. A normál és leggyakoribb gyakorlat az, hogy a meghívó ugyanazt a leképezési típust használja mindkét esetben, fordított beállítással. A teljes leképezési beállítás külön képernyőn végezhető el, amely a leképezési típustól függ.
The invoker backend is pre-populated and can not be edited. You will see this parameter when you choose the invoker on the web service edit screen. The field is only informative. A meghívó háttérprogramja előre ki van töltve és nem szerkeszthető. Akkor fogja látni ezt a paramétert, amikor kiválasztja a meghívót a webszolgáltatás szerkesztési képernyőjén. Ez a mező csak tájékoztató.
Event triggers are events within OTRS such as <literal>TicketCreate</literal>, <literal>ArticleSend</literal>, etc. These can act as triggers to execute the invoker. Each invoker needs to have at least one event trigger registered, or the invoker will be useless, because it will never be called. Additionally a set of rules (conditions) for each event can be defined to have more control over the triggering of the events. These rules depend on the data of the object associated with the event. The asynchronous property of the event triggers define if the OTRS process will handle the invoker or if it will be delegated to the OTRS Daemon. Az eseményaktiválók olyan események az OTRS-en belül, mint például a <literal>TicketCreate</literal>, <literal>ArticleSend</literal>, stb. Ezek viselkedhetnek aktiválókként a meghívó végrehajtásához. Minden egyes meghívónak rendelkeznie kell legalább egy regisztrált eseményaktiválóval, különben a meghívó használhatatlan lesz, mert soha sem kerül meghívásra. Ezen kívül az egyes eseményekhez szabályok halmaza (feltételek) is meghatározható, hogy nagyobb irányítása legyen az események aktiválása felett. Ezek a szabályok az eseményhez rendelt objektum adataitól függenek. Az eseményaktiválók aszinkron tulajdonsága határozza meg, hogy az OTRS folyamatot a meghívó fogja-e kezelni, vagy az OTRS démon lesz-e megbízva vele.
The OTRS Daemon is a separate set of process that executes tasks in the background. Using this the OTRS process itself will not be affected if the Remote System takes a long time to respond, if it is not available or if there are network problems. If you don't use the OTRS Daemons using web services can make OTRS slow or non-responsive. Therefore it is highly recommend to use asynchronous event triggers as often as possible. Az OTRS démon egy külön folyamatkészlet, amely feladatokat hajt végre a háttérben. Ennek használatával maga az OTRS folyamat nem lesz érintett, ha a távoli rendszernek hosszú ideig tart válaszolni, ha nem érhető el, vagy hálózati problémák vannak. Ha nem használja az OTRS démont, akkor a webszolgáltatások használata lelassíthatja vagy válaszképtelenné teheti az OTRS keretrendszert. Ezért erősen ajánlott az aszinkron eseményaktiválók használata, amilyen gyakran csak lehetséges.
To add an Event trigger, first select the event family from the first list, then the event name from the second list, then set the asynchronous property (if unchecked means that the event trigger will not be asynchronous) and finally click on the plus button. A new event trigger will be created and it will be listed on the invoker <emphasis>Event Triggers</emphasis> list. Egy eseményaktiváló hozzáadásához először válassza ki az eseménycsaládot az első listából, majd az eseménynevet a második listából, ezután állítsa be az aszinkron tulajdonságot (ha nincs bejelölve, akkor az azt jelenti, hogy az eseményaktiváló nem lesz aszinkron), és végül kattintson a plusz gombra. Egy új eseményaktiváló lesz létrehozva, és figyelni fog a meghívó <emphasis>Eseményaktiválók</emphasis> listáján.
From the <emphasis>Event Triggers</emphasis> list each events shows if it contains conditions or not. The edit button next to the condition property allows to add or edit the current conditions of the event. Az <emphasis>Eseményaktiválók</emphasis> listájáról minden egyes esemény megjeleníti, hogy tartalmaz-e feltételeket vagy sem. A feltétel tulajdonság mellett lévő szerkesztés gomb lehetővé teszi az esemény aktuális feltételeinek hozzáadását vagy szerkesztését.
To delete an Event trigger, simply locate the event trigger to be deleted in the <emphasis>Event Triggers</emphasis> list and click on the trash icon at the end of the row. This will open a dialog that asks you if you are sure to delete the event trigger. Click <emphasis>Delete</emphasis> to remove the event trigger from the list, or <emphasis>Cancel</emphasis> to close the dialog. Egy eseményaktiváló törléséhez egyszerűen keresse meg a törlendő eseményaktiválót az <emphasis>Eseményaktiválók</emphasis> listájában, és kattintson a kuka ikonra a sor végén. Ez meg fog nyitni egy párbeszédablakot, amely azt kérdezi, hogy biztosan törölni szeretné-e az eseményaktiválót. Kattintson a <emphasis>Törlés</emphasis> gombra az eseményaktiváló eltávolításához a listából, vagy a <emphasis>Mégse</emphasis> gombra a párbeszédablak bezárásához.
In the left part of the screen on the action column you have the options: <emphasis>Go back to web service</emphasis> (discarding all changes since the last save) and <emphasis>Delete</emphasis>. If you click on the last one, a dialog will open and ask you if you like to remove the invoker. Click on the <emphasis>Delete</emphasis> button to confirm the removal of the invoker and its configuration or <emphasis>Cancel</emphasis> to close the delete dialog. A képernyő bal oldalán lévő művelet oszlopban a következő lehetőségei vannak: <emphasis>Vissza a webszolgáltatáshoz</emphasis> (az összes változtatás eldobása a legutóbbi mentés óta) és <emphasis>Törlés</emphasis>. Ha az utóbbira kattint, akkor egy párbeszédablak fog megnyílni, és azt fogja kérdezni, hogy el szeretné-e távolítani a meghívót. Kattintson a <emphasis>Törlés</emphasis> gombra a meghívó és annak beállításai eltávolításának megerősítéséhez, vagy a <emphasis>Mégse</emphasis> gombra a törlés párbeszédablak bezárásához.
Web service invoker Webszolgáltatás meghívója
<graphic fileref="screenshots/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-invoker.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-invoker.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
Web Service Invoker Event Webszolgáltatás meghívó esemény
Sometimes defining an event to trigger an invoker could result in many unnecessary or wrong request to a remote server. Event conditions could be set to restrict the triggering of the invoker in such cases. Néha egy meghívó aktiválásához meghatározott esemény sok szükségtelen vagy rossz kérést eredményezhet egy távoli kiszolgáló felé. Ilyen esetekben az esemény feltételei beállíthatók a meghívó aktiválásának korlátozásához.
To access the event settings screen where the conditions can be defined is necessary to be in the invoker screen and from there click on the edit icon next to the condition status on the event where this condition should take effect. Az esemény beállításai képernyő eléréséhez – ahol a feltételek meghatározhatók – az szükséges, hogy a meghívó képernyőn legyen, és onnan kattintson a feltétel állapota melletti szerkesztés ikonra annál az eseménynél, ahol a feltételnek hatással kell lennie.
Within the event settings screen in the action bar there is a button to go back to the invoker screen as well as a button to remove all the event conditions. By default the screen is pre-populated with the first condition. Update the Type of linkings between conditions if more than one condition is planned, then change the Type of linking from <emphasis>Condition 1</emphasis> if more than one field is planned. Both linking fields accept <emphasis>and</emphasis>, <emphasis>or</emphasis> or <emphasis>xor</emphasis> as values. Az esemény beállításai képernyőn belül a műveletsávban van egy gomb a meghívó képernyőre való visszatéréshez, valamint egy gomb az esemény összes feltételének eltávolításához. Alapértelmezetten a képernyő előre ki van töltve az első feltétellel. Frissítse a kapcsolódás típusát a feltételek között, ha egynél több feltételt terveznek, majd változtassa meg a kapcsolódás típusát az <emphasis>1. feltételről</emphasis>, ha egynél több mezőt terveznek. Mindkét kapcsolódási mező elfogadja <emphasis>és</emphasis>, <emphasis>vagy</emphasis>, illetve <emphasis>kizáró vagy</emphasis> értékekként.
Fill the <emphasis>Field</emphasis> name, set the matching type (<emphasis>String</emphasis> for exact match, <emphasis>Regexp</emphasis> for regular expression or <emphasis>Validation Module</emphasis>) and set Value to match (in case of <emphasis>Validation Module</emphasis> the full class name like: <literal>Kernel::GenericInterface::Event::Validation::ValidateDemo</literal>). Töltse ki a <emphasis>Mező</emphasis> nevét, állítsa be az illesztés típusát (<emphasis>Szöveg</emphasis> a pontos egyezéshez, <emphasis>Reguláris kifejezés</emphasis> a reguláris kifejezés használatához vagy <emphasis>Ellenőrző modul</emphasis>), és állítsa be az értéket az illesztéshez (<emphasis>Ellenőrző modul</emphasis> esetén a teljes osztálynevet, mint például: <literal>Kernel::GenericInterface::Event::Validation::ValidateDemo</literal>).
To add more fields to the condition, click on the <emphasis>+</emphasis> button in the fields header. To remove a field, click on the <emphasis>-</emphasis> button in the field row. It is necessary to keep at least one field per condition. A feltételhez történő további mezők hozzáadásához kattintson a <emphasis>+</emphasis> gombra a mezők fejlécében. Egy mező eltávolításához kattintson a <emphasis>-</emphasis> gombra a mező sorában. Feltételenként legalább egy mező megtartása szükséges.
To add more conditions click on the button below the last condition box. To remove a condition, click on the <emphasis>-</emphasis> button in the condition header. It is necessary to keep at least one condition in the set. To remove all conditions use the button in the sidebar. Több feltétel hozzáadásához kattintson az utolsó feltétel doboza alatti gombra. Egy feltétel eltávolításához kattintson a <emphasis>-</emphasis> gombra a feltétel fejlécében. Legalább egy feltétel megtartása szükséges a beállításban. Az összes feltétel eltávolításához használja az oldalsávon lévő gombot.
Web service invoker event Webszolgáltatás meghívó esemény
<graphic fileref="screenshots/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-invoker-event.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-invoker-event.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
Web Service Mapping Webszolgáltatás leképezése
There are cases where you need to transform the data from one format to another (map or change data structure), because normally a web service is used to interact with a Remote System, that is highly probable that is not another OTRS system and / or could not understand the OTRS data structures and values. In these cases some or all values have to be changed, and sometimes even the names of the values (keys) or even the complete structure, in order to match with the expected data on the other end. To accomplish this task the Generic Interface Mapping Layer exists. Vannak olyan esetek, ahol át kell alakítania az adatokat az egyik formátumról egy másik (adatszerkezet leképezése vagy megváltoztatása), mert normális esetben egy webszolgáltatást arra használnak, hogy kölcsönhatásba lépjen egy távoli rendszerrel, amely nagyon valószínű, hogy nem egy másik OTRS rendszer és/vagy nem tudja megérteni az OTRS adatszerkezeteit és értékeit. Ezekben az esetekben néhány vagy az összes adatot meg kell változtatni, és néha még az értékek (kulcsok) neveit is, vagy akár a teljes szerkezetet annak érdekében, hogy egyezzen a másik végen elvárt adatokkal. A feladat végrehajtásához van jelen az általános felület leképező rétege.
Each Remote System has it own data structures and it is possible to create new mapping modules for each case (e.g. there is a customized mapping module for SAP Solution Manager shipped with OTRS), but it is not always necessary. The module <literal>Mapping::Simple</literal> should cover most of the mapping needs. Minden egyes távoli rendszernek saját adatszerkezete van, valamint lehetséges új leképezőmodulok létrehozása minden esetre (például van egy személyre szabott leképezőmodul az OTRS keretrendszerrel szállított SAP megoldáskezelőhöz), de ez nem mindig szükséges. A <literal>Mapping::Simple</literal> modulnak le kell fednie a leképezési szükségletek legtöbbjét.
When <literal>Mapping::Simple</literal> does not cover all mapping needs for a web service, a new mapping module should be created. To learn more about how to create new mapping modules please consult the OTRS Development Manual. Amikor a <literal>Mapping::Simple</literal> nem fedi le egy webszolgáltatás összes leképezési szükségletét, akkor létre kell hozni egy új leképezőmodult. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy hogyan hozhatók létre új leképezőmodulok, akkor nézzen utána az OTRS fejlesztői kézikönyvében.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

In the left part of the screen on the action column you have the options: <emphasis>Go back to web service</emphasis> (discarding all changes since the last save) and <emphasis>Delete</emphasis>. If you click on the last one, a dialog will open and ask you if you like to remove the invoker. Click on the <emphasis>Delete</emphasis> button to confirm the removal of the invoker and its configuration or <emphasis>Cancel</emphasis> to close the delete dialog.
A képernyő bal oldalán lévő művelet oszlopban a következő lehetőségei vannak: <emphasis>Vissza a webszolgáltatáshoz</emphasis> (az összes változtatás eldobása a legutóbbi mentés óta) és <emphasis>Törlés</emphasis>. Ha az utóbbira kattint, akkor egy párbeszédablak fog megnyílni, és azt fogja kérdezni, hogy el szeretné-e távolítani a meghívót. Kattintson a <emphasis>Törlés</emphasis> gombra a meghívó és annak beállításai eltávolításának megerősítéséhez, vagy a <emphasis>Mégse</emphasis> gombra a törlés párbeszédablak bezárásához.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <section><section><section><section><para>
Source string location
en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:948
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 2467