Translation

type: Content of: <section><para>
This chapter describes the backup and restore of the OTRS data.
75/630
Context English Hungarian State
UserDynamicField_Field1 UserDynamicField_Mezo1
<literal>Prio</literal> <literal>Prio</literal>
7000 7000
Field1 in User preferences screen Mezo1 a felhasználói beállítások képernyőn
<graphic fileref="screenshots/administration/dynamicfields/dynamicfields-userpreferences.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/administration/dynamicfields/dynamicfields-userpreferences.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
A dynamic field is a special kind of field in OTRS, created to extend the information stored on a ticket or article. These fields are not fixed in the system and they can appear only in specific screens, they can be mandatory or not, and their representation in the screens depends on the field type defined at their creation time according to the data to be held by the field. For example, there are fields to hold a text, a date, a selection of items, etc. A dinamikus mező egy speciális mezőfajta az OTRS-ben, amelyet egy jegyen vagy egy bejegyzésben tárolt információk kiterjesztésére hoztak létre. Ezek a mezők nincsenek rögzítve a rendszeren, és csak különleges képernyőkön jelenhetnek meg. Lehetnek kötelezők vagy sem, és a képernyőkön lévő ábrázolásuk a létrehozásukkor meghatározott mezőtípustól függ a mezőben tárolandó adatok szerint. Például vannak olyan mezők, amelyek szöveget, dátumot, elemek kijelölését, stb. tartalmaznak.
Dynamic fields are the evolution of TicketFreeText, TicketFreeKey, TicketFreeTime, ArticleFreeText and ArticleFreeKey fields that where commonly used in OTRS 3.0 and before. The limitation of these "Free Fields" was that they can be defined up to 16 (text or dropdown) fields and 6 time fields for a ticket and 3 (text or dropdown) fields for each article only, not more. A dinamikus mezők a TicketFreeText, a TicketFreeKey, a TicketFreeTime, az ArticleFreeText és az ArticleFreeKey mezők továbbfejlesztései, amelyeket általában az OTRS 3.0 és korábbi verziókban használtak. Ezen „Szabad mezők” korlátozása annyi volt, hogy legfeljebb csak 16 (szöveges vagy legördülő) mezőt határozhattak meg, és 6 időmezőt egy jegyhez, valamint 3 (szöveges vagy legördülő) mezőt minden egyes bejegyzéshez, nem többet.
Now with dynamic fields the limitation in the number of fields per ticket or article is removed, you can create as many dynamic fields you like either for ticket or articles. And beyond that, the framework behind the dynamic fields is prepared to handle custom fields for other objects rather than just ticket and articles. Most a dinamikus mezőkkel a jegyenként vagy bejegyzésenként megadható mezők számának korlátozása el lett távolítva, így annyi dinamikus mezőt hozhat létre a jegyekhez vagy bejegyzésekhez, amennyit csak szeretne. És azon túl a dinamikus mezők mögött lévő keretrendszer fel lett készítve az egyéb objektumokhoz tartozó egyéni mezők kezelésére ahelyett, hogy csak jegyet és bejegyzéseket kezeljen.
This new framework that handles the dynamic fields is build using a modular approach, where each kind of dynamic field can be seen as a plug-in module for the framework. This means that the variety of dynamic fields can be easily extended by public OTRS modules, OTRS Feature Add-ons, OTRS custom developments, and other custom developments. Ez az új keretrendszer, amely kezeli a dinamikus mezőket, egy moduláris megközelítést használva lett felépítve, ahol minden egyes dinamikus mezőfajta egy bővítmény modulként látható a keretrendszernél. Ez azt jelenti, hogy a dinamikus mezők választéka könnyen kibővíthető nyilvános OTRS modulokkal, OTRS funkcióbővítményekkel, egyéni OTRS fejlesztésekkel és egyéb egyéni fejlesztésekkel.
The following dynamic field types are included with this release: A következő dinamikus mezőtípusokat tartalmazza ez a kiadás:
Text (one line of text) Szöveg (egysoros szöveg)
Textarea (multiple lines of text) Szövegdoboz (többsoros szöveg)
Dropdown (single choice, multiple values) Legördülő (egyválasztós, több érték)
Multiselect (multiple choice, multiple values) Többválasztós (több választás, több érték)
Backing Up the System A rendszer biztonsági mentése
This chapter describes the backup and restore of the OTRS data. Ez a fejezet az OTRS adatok biztonsági mentését és visszaállítását írja le.
Backup Biztonsági mentés
There are two types of data to backup: application files (e.g. the files in <filename>/opt/otrs</filename>), and the data stored in the database. Kétféle típusú adat van a biztonsági mentéshez: az alkalmazás fájljai (például az <filename>/opt/otrs</filename> könyvtárban lévő fájlok) és az adatbázisban tárolt adatok.
To simplify backups, the script <filename>scripts/backup.pl</filename> is included with every OTRS installation. It can be run to backup all important data (see Script below). A biztonsági mentések egyszerűsítéséhez a <filename>scripts/backup.pl</filename> parancsfájlt minden egyes OTRS telepítés tartalmazza. Lefuttatható az összes fontos adat biztonsági mentéséhez (lásd a lenti parancsfájlt).
linux:/opt/otrs# cd scripts/
linux:/opt/otrs/scripts# ./backup.pl --help
backup.pl - backup script
Copyright (C) 2001-2021 OTRS AG, https://otrs.com/
usage: backup.pl -d /data_backup_dir/ [-c gzip|bzip2] [-r 30] [-t fullbackup|nofullbackup|dbonly]
linux:/opt/otrs/scripts#
linux:/opt/otrs# cd scripts/
linux:/opt/otrs/scripts# ./backup.pl --help
backup.pl - backup script
Copyright (C) 2001-2021 OTRS AG, https://otrs.com/
usage: backup.pl -d /data_backup_dir/ [-c gzip|bzip2] [-r 30] [-t fullbackup|nofullbackup|dbonly]
linux:/opt/otrs/scripts#
<emphasis>Script: Getting help about the OTRS backup mechanism.</emphasis> <emphasis>Parancsfájl: Segítségnyújtás az OTRS biztonsági mentési mechanizmusával kapcsolatban.</emphasis>
Execute the command specified in the script below to create a backup: Hajtsa végre a lenti parancsfájlban megadott parancsot egy biztonsági mentés létrehozásához:
linux:/opt/otrs/scripts# ./backup.pl -d /backup/
Backup /backup//2010-09-07_14-28/Config.tar.gz ... done
Backup /backup//2010-09-07_14-28/Application.tar.gz ... done
Dump MySQL rdbms ... done
Compress SQL-file... done
linux:/opt/otrs/scripts#
linux:/opt/otrs/scripts# ./backup.pl -d /backup/
Backup /backup//2010-09-07_14-28/Config.tar.gz ... done
Backup /backup//2010-09-07_14-28/Application.tar.gz ... done
Dump MySQL rdbms ... done
Compress SQL-file... done
linux:/opt/otrs/scripts#
<emphasis>Script: Creating a backup.</emphasis> <emphasis>Parancsfájl: Biztonsági mentés létrehozása.</emphasis>
All data was stored in the directory <filename>/backup/2010-09-07_14-28/</filename> (see Script below). Additionally, the data was saved into a .tar.gz file. Minden adat a <filename>/backup/2010-09-07_14-28/</filename> könyvtárba lett eltárolva (lásd a lenti parancsfájlt). Továbbá az adatok egy .tar.gz fájlba lettek elmentve.
linux:/opt/otrs/scripts# ls /backup/2010-09-07_14-28/
Application.tar.gz Config.tar.gz DatabaseBackup.sql.gz
linux:/opt/otrs/scripts#
linux:/opt/otrs/scripts# ls /backup/2010-09-07_14-28/
Application.tar.gz Config.tar.gz DatabaseBackup.sql.gz
linux:/opt/otrs/scripts#
<emphasis>Script: Checking the backup files.</emphasis> <emphasis>Parancsfájl: A biztonsági mentés fájlok ellenőrzése.</emphasis>
Restore Visszaállítás
To restore a backup, the saved application data has to be written back into the installation directory, e.g. <filename>/opt/otrs</filename>. Also the database has to be restored. Egy biztonsági mentés visszaállításához az elmetett alkalmazás adatai vissza kell írni a telepítési könyvtárba, például az <filename>/opt/otrs</filename> helyre. Az adatbázist is vissza kell állítani.
A script <filename>scripts/restore.pl</filename> (see Script below), which simplifies the restore process, is shipped with every OTRS installation. It supports MySQL and PostgreSQL. Minden egyes OTRS telepítéssel szállítanak egy <filename>scripts/restore.pl</filename> parancsfájlt (lásd a lenti parancsfájlt), amely leegyszerűsíti a visszaállítási folyamatot. Támogatja a MySQL és a PostgreSQL adatbázisokat is.
linux:/opt/otrs/scripts# ./restore.pl --help
restore.pl - restore script
Copyright (C) 2001-2021 OTRS AG, https://otrs.com/
usage: restore.pl -b /data_backup/&lt;TIME&gt;/ -d /opt/otrs/
linux:/opt/otrs/scripts#
linux:/opt/otrs/scripts# ./restore.pl --help
restore.pl - restore script
Copyright (C) 2001-2021 OTRS AG, https://otrs.com/
usage: restore.pl -b /data_backup/&lt;TIME&gt;/ -d /opt/otrs/
linux:/opt/otrs/scripts#

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

This chapter describes the backup and restore of the OTRS data.
Ez a fejezet az OTRS adatok biztonsági mentését és visszaállítását írja le.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <section><para>
Source string location
en/content/administration/backup-and-restore.xml:9
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 2263