Translation

type: Attribute 'lang' of: <book>
en
2/100
Context English Hungarian State
en hu
OTRS::ITSM 6 OTRS::ITSM 6
<copyright> <year>2003-2017</year> <holder>OTRS AG</holder> </copyright> <date>2017-09-26</date> <copyright> <year>2003-2017</year> <holder>OTRS AG</holder> </copyright> <date>2017-09-26</date>
This work is copyrighted by OTRS AG. Ez a mű az OTRS AG szerzői joga alatt áll.
You may copy it in whole or in part as long as the copies retain this copyright statement. Lemásolhatja részben vagy egészben mindaddig, amíg a másolat tartalmazza ezt a szerzői jogi nyilatkozatot.
All trade names are used without the guarantee for their free use and are possibly registered trade marks. All products mentioned in this manual may be trade marks of the respective manufacturer. Minden márkanév a szabad felhasználásra vonatkozó garancia nélkül kerül felhasználásra, és lehetséges bejegyzett védjegyek lehetnek. Az ebben a kézikönyvben említett összes termék az illető gyártó védjegyei lehetnek.
The source code of this document can be found at <ulink url="https://otrs.github.io">github</ulink>, in the repository <ulink url="https://github.com/OTRS/doc-itsm">doc-itsm</ulink>. Contributions are more than welcome. You can also help translating it to your language at <ulink url="https://www.transifex.com/otrs/OTRS/">Transifex</ulink>. A dokumentum forráskódja megtalálható a <ulink url="https://otrs.github.io">githubon</ulink> a <ulink url="https://github.com/OTRS/doc-itsm">doc-itsm</ulink> tárolóban. A hozzájárulásokat mindennél jobban köszönjük. Segíthet a saját nyelvére való fordításban is a <ulink url="https://www.transifex.com/otrs/OTRS/">Transifex</ulink> oldalon.
6.0.1 6.0.1
09/26/2017 2017-09-26
Preface Előszó
The document at hand addresses OTRS::ITSM users and administrators and provides information on the basic use of OTRS::ITSM by IT service managers, IT service staff (agents) and end users (customers). Information pertaining to the installation, configuration and administration of OTRS::ITSM is only provided if there are differences to the OTRS core product or for functions, which only exist in OTRS::ITSM. A kezében lévő dokumentum az OTRS::ITSM felhasználókat és adminisztrátorokat szólítja meg, és az OTRS::ITSM alapvető használatáról nyújt információkat az IT-szolgáltatás kezelőinek, IT-szolgáltatás munkatársainak (ügyintézőknek) és a végfelhasználóknak (ügyfeleknek). Az OTRS::ITSM telepítésére, beállítására és adminisztrálására vonatkozó információkat csak akkor ismerteti, ha azok eltérnek a fő OTRS terméktől, illetve olyan függvényeknél, amelyek csak az OTRS::ITSM-ben léteznek.
In spite of the many many hours of work, even more cups of coffee and quite a few sausages and pretzels consumed in the course of writing the following sections, this manual does not claim to be complete. The chapters will be revised and/or amended periodically for continual improvement. A sok-sok munkaóra, a még annál is több csésze kávé, jó néhány kolbász és perec ellenére, amelyet a következő szakaszok írása során fogyasztottunk el, nem állítjuk, hogy ez a kézikönyv teljes lenne. A fejezeteket át fogjuk nézni és/vagy időszakosan módosítani fogjuk a folyamatos fejlesztésnél.
We welcome your feedback as a critical contribution to the best possible quality of the following chapters and of the product itself. Please tell us if you miss information, find it difficult to understand certain aspects or the way they are presented, have suggestions or any other comments. Any feedback submitted at http://otrs.org is highly appreciated. Örömmel fogadunk minden visszajelzést, akárcsak a kritikus hozzájárulását a következő fejezetek lehető legjobb minőségéhez és magához a termékhez. Kérjük, jelezze felénk, ha valamilyen információt hiányol, nehéznek talál megérteni egyes területeket vagy azt a módszert, ahogy bemutatjuk azt, illetve ha javaslatai vagy bármilyen hozzáfűzni valója van. Minden visszajelzést nagyra értékelünk, amit a http://otrs.org címre küld.
We are very proud of the product at hand and want to thank the ITIL experts of Enterprise Consulting GmbH and our top-notch OTRS developers. Their joint efforts have significantly contributed to the successful development of OTRS::ITSM. Nagyon büszkék vagyunk a kezében lévő termékre, és szeretnénk köszönetet mondani az Enterprise Consulting GmbH ITIL szakértőinek és a remek OTRS fejlesztőinknek. A közös erőfeszítéseik jelentősen hozzájárultak az OTRS::ITSM sikeres fejlesztéséhez.
We want to thank you, the users and OTRS::ITSM community, in advance for any kind of aid and feedback and hope you will have fun using OTRS::ITSM. Szeretnénk megköszönni önnek, a felhasználóknak és az OTRS::ITSM közösségnek előre is bármilyen fajta támogatást és visszajelzést. Reméljük, hogy örömét fogja lelni az OTRS::ITSM használatában.
André Mindermann, Managing Partner OTRS AG André Mindermann, az OTRS AG ügyvezető partnere
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 6/OTRS::ITSM Manual hu
The following string has the same context and source.
Approved OTRS 6/Administration Manual hu

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

en
hu
a year ago
User avatar bu

New contributor

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

New contributor a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Attribute 'lang' of: <book>
Source string location
en/book.xml:5
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-itsm.hu.po, string 1