Translation

type: Content of: <book><bookinfo><revhistory><revision><revnumber>
6.0.1
5/100
Context English Hungarian State
en hu
OTRS::ITSM 6 OTRS::ITSM 6
<copyright> <year>2003-2017</year> <holder>OTRS AG</holder> </copyright> <date>2017-09-26</date> <copyright> <year>2003-2017</year> <holder>OTRS AG</holder> </copyright> <date>2017-09-26</date>
This work is copyrighted by OTRS AG. Ez a mű az OTRS AG szerzői joga alatt áll.
You may copy it in whole or in part as long as the copies retain this copyright statement. Lemásolhatja részben vagy egészben mindaddig, amíg a másolat tartalmazza ezt a szerzői jogi nyilatkozatot.
All trade names are used without the guarantee for their free use and are possibly registered trade marks. All products mentioned in this manual may be trade marks of the respective manufacturer. Minden márkanév a szabad felhasználásra vonatkozó garancia nélkül kerül felhasználásra, és lehetséges bejegyzett védjegyek lehetnek. Az ebben a kézikönyvben említett összes termék az illető gyártó védjegyei lehetnek.
The source code of this document can be found at <ulink url="https://otrs.github.io">github</ulink>, in the repository <ulink url="https://github.com/OTRS/doc-itsm">doc-itsm</ulink>. Contributions are more than welcome. You can also help translating it to your language at <ulink url="https://www.transifex.com/otrs/OTRS/">Transifex</ulink>. A dokumentum forráskódja megtalálható a <ulink url="https://otrs.github.io">githubon</ulink> a <ulink url="https://github.com/OTRS/doc-itsm">doc-itsm</ulink> tárolóban. A hozzájárulásokat mindennél jobban köszönjük. Segíthet a saját nyelvére való fordításban is a <ulink url="https://www.transifex.com/otrs/OTRS/">Transifex</ulink> oldalon.
6.0.1 6.0.1
09/26/2017 2017-09-26
Preface Előszó
The document at hand addresses OTRS::ITSM users and administrators and provides information on the basic use of OTRS::ITSM by IT service managers, IT service staff (agents) and end users (customers). Information pertaining to the installation, configuration and administration of OTRS::ITSM is only provided if there are differences to the OTRS core product or for functions, which only exist in OTRS::ITSM. A kezében lévő dokumentum az OTRS::ITSM felhasználókat és adminisztrátorokat szólítja meg, és az OTRS::ITSM alapvető használatáról nyújt információkat az IT-szolgáltatás kezelőinek, IT-szolgáltatás munkatársainak (ügyintézőknek) és a végfelhasználóknak (ügyfeleknek). Az OTRS::ITSM telepítésére, beállítására és adminisztrálására vonatkozó információkat csak akkor ismerteti, ha azok eltérnek a fő OTRS terméktől, illetve olyan függvényeknél, amelyek csak az OTRS::ITSM-ben léteznek.
In spite of the many many hours of work, even more cups of coffee and quite a few sausages and pretzels consumed in the course of writing the following sections, this manual does not claim to be complete. The chapters will be revised and/or amended periodically for continual improvement. A sok-sok munkaóra, a még annál is több csésze kávé, jó néhány kolbász és perec ellenére, amelyet a következő szakaszok írása során fogyasztottunk el, nem állítjuk, hogy ez a kézikönyv teljes lenne. A fejezeteket át fogjuk nézni és/vagy időszakosan módosítani fogjuk a folyamatos fejlesztésnél.
We welcome your feedback as a critical contribution to the best possible quality of the following chapters and of the product itself. Please tell us if you miss information, find it difficult to understand certain aspects or the way they are presented, have suggestions or any other comments. Any feedback submitted at http://otrs.org is highly appreciated. Örömmel fogadunk minden visszajelzést, akárcsak a kritikus hozzájárulását a következő fejezetek lehető legjobb minőségéhez és magához a termékhez. Kérjük, jelezze felénk, ha valamilyen információt hiányol, nehéznek talál megérteni egyes területeket vagy azt a módszert, ahogy bemutatjuk azt, illetve ha javaslatai vagy bármilyen hozzáfűzni valója van. Minden visszajelzést nagyra értékelünk, amit a http://otrs.org címre küld.
We are very proud of the product at hand and want to thank the ITIL experts of Enterprise Consulting GmbH and our top-notch OTRS developers. Their joint efforts have significantly contributed to the successful development of OTRS::ITSM. Nagyon büszkék vagyunk a kezében lévő termékre, és szeretnénk köszönetet mondani az Enterprise Consulting GmbH ITIL szakértőinek és a remek OTRS fejlesztőinknek. A közös erőfeszítéseik jelentősen hozzájárultak az OTRS::ITSM sikeres fejlesztéséhez.
We want to thank you, the users and OTRS::ITSM community, in advance for any kind of aid and feedback and hope you will have fun using OTRS::ITSM. Szeretnénk megköszönni önnek, a felhasználóknak és az OTRS::ITSM közösségnek előre is bármilyen fajta támogatást és visszajelzést. Reméljük, hogy örömét fogja lelni az OTRS::ITSM használatában.
André Mindermann, Managing Partner OTRS AG André Mindermann, az OTRS AG ügyvezető partnere
Bad Homburg, May 2007 Bad Homburg, 2007. május
((enjoy)) ((élvezze))
OTRS::ITSM - OTRS for IT service management OTRS::ITSM - OTRS az IT-szolgáltatásmenedzsmenthez
IT is expected to consistently deliver high service quality in an increasingly complex field. In this context, effective and efficient incident and problem management are indispensable. However, IT service management remains a task almost impossible if there is no consistent and up-to-date database with information about the state and configuration of the IT infrastructure. Az információtechnológia folyamatosan magas szolgáltatásminőség nyújtását várja el egy egyre inkább összetettebb területen. Ebben a környezetben a hatékony és eredményes incidens- és problémamenedzsment elengedhetetlen. Azonban az IT-szolgáltatásmenedzsment hátralévő feladata szinte lehetetlen, ha nincs következetes és naprakész adatbázisa az IT-infrastruktúra állapotának és beállításának információiról.
The IT Infrastructure Library®, short ITIL®, is a series of books published by the United Kingdom's Office of Government Commerce (OGC), which generically combine best practice approaches to designing, providing, operating and managing IT services. ITIL does not focus on the technology but the services provided by the IT and comprises information on processes, roles, responsibilities, potential problem fields/resolutions, and definitions of terms. Az IT Infrastructure Library® (Informatikai infrastruktúra könyvtár) - röviden ITIL® - az Egyesült Királyság Kormányzati Kereskedelmi Irodája (OGC) által közzétett könyvsorozat, amely általánosságban egyesíti a legjobb gyakorlati megközelítéseket az IT-szolgáltatások tervezéséhez, szolgáltatásához, működtetéséhez és menedzseléséhez. Az ITIL nem a technológiára összpontosít, hanem az IT által nyújtott szolgáltatásokra, és információkat tartalmaz a folyamatokról, szerepekről, felelősségekről, a lehetséges problémakörökről és megoldásokról, valamint a fogalmak meghatározásáról.
ITIL has established itself as de facto standard over the past years and its circulation in IT organizations has contributed considerably to the development of a collective awareness and consistent terminology for IT service management. However, ITIL only describes &quot;who should do what&quot; and what should be considered along the way. In order to cover as wide a user group as possible, it does not or to a little extent address the issue of how to do things. Therefore, no implementable information is given for particular industries, companies, or manufacturers. Az ITIL magát de facto szabványként hozta létre az elmúlt években, és annak körforgása az informatikai szervezetekben jelentős mértékben hozzájárult az IT-szolgáltatásmenedzsment kollektív tudatosságának és következetes terminológiájának fejlesztéséhez. Azonban az ITIL mindössze annyit ír le, hogy „kinek mit kell tennie”, és mit kell figyelembe venni útközben. Annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb felhasználói csoportot lefedje, egyáltalán nem vagy csak kis mértékben foglalkozik azzal a problémával, hogy hogyan kell csinálni a dolgokat. Ezért nem adnak megvalósítható információkat az egyes iparágak, cégek vagy a gyártók számára.
In December 2005, the ITIL based ISO/IEC 20000 industry standard for IT service management was published. IT organizations can apply for ISO/IEC 20000 certification and prove their conformity. Az ITIL-t 2005. decemberében tették közzé az ISO/IEC 20000 ipari szabvány alapján az IT-szolgáltatásmenedzsmenthez. Az IT-szervezetek alkalmazhatják az ISO/IEC 20000 tanúsítványt és bizonyíthatják annak megfelelőségét.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

6.0.1
6.0.1
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <book><bookinfo><revhistory><revision><revnumber>
Source string location
en/book.xml:46
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-itsm.hu.po, string 8