Translation

Template: AdminACLEdit
Show or hide the content
27/240
Context English Bulgarian State
Validity
Валидност
Export
Експортиране
Copy
Коперане
No data found.
Няма намерена информация
No matches found.
Не бяха открити резултати.
Edit ACL %s
Редактиране ACL %s
Edit ACL
Редактиране ACL
Go to overview
Отидете на преглед
Delete ACL
Изтрий ACL
Delete Invalid ACL
Изтриване на невалиден ACL
Match settings
Настройки на съвпадението
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Настройване на критерии за съвпадение на ACL. Използвайте "Свойства", за да съответствате на текущия екран или "Базата данни със свойства", за да съответствате на атрибутите на текущия билет, които е в базата данни.
Change settings
Промяна на настройките
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
Настройте какво искате да промените, ако критериите се съвпадат. Имайте предвид, че "Възможно" е бял списък, "Не е възможно" е черен списък.
Check the official %sdocumentation%s.
 
Show or hide the content
Покажи или скрий компонента
Edit ACL Information
Редактиране ACL информация
Name
Име
Stop after match
Спри след съвпадението
Edit ACL Structure
Редактиране ACL структура
Save ACL
Запази ACL
Save
Съхраняване
or
или
Save and finish
Запази и приключи
Cancel
Отказ
Do you really want to delete this ACL?
Найстина ли искате да изтриите това ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode.
Създайте нов ACL, като изпратите данните за формуляра. След като създадете ACL, ще можете да добавяте конфигурационни елементи в режим на редактиране.
Calendar Management
Управление Календар
Add Calendar
Добавяне Календар
Edit Calendar
Редактиране Календар
Calendar Overview
Обобщение Календар

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.bg.po, string 36