Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Add Calendar
17/120
Context English Bulgarian State
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Настройте какво искате да промените, ако критериите се съвпадат. Имайте предвид, че "Възможно" е бял списък, "Не е възможно" е черен списък.
Check the official %sdocumentation%s.
Show or hide the content Покажи или скрий компонента
Edit ACL Information Редактиране ACL информация
Name Име
Stop after match Спри след съвпадението
Edit ACL Structure Редактиране ACL структура
Save ACL Запази ACL
Save Съхраняване
or или
Save and finish Запази и приключи
Cancel Отказ
Do you really want to delete this ACL? Найстина ли искате да изтриите това ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Създайте нов ACL, като изпратите данните за формуляра. След като създадете ACL, ще можете да добавяте конфигурационни елементи в режим на редактиране.
Calendar Management Управление Календар
Add Calendar Добавяне Календар
Edit Calendar Редактиране Календар
Calendar Overview Обобщение Календар
Add new Calendar Добавяне нов Календар
Import Appointments Добавяне срещи
Calendar Import Импортиране Календар
Here you can upload a configuration file to import a calendar to your system. The file needs to be in .yml format as exported by calendar management module. От тук можете да качите конфигурационен файл за импортиране на календар към вашата системата. Файлът трябва да бъде. yml формат.
Overwrite existing entities Презаписване съществуващите субекти
Upload calendar configuration Качване конфигурация на календара
Import Calendar Импортиране Календар
Filter for Calendars
Filter for calendars Филтър за календари
Depending on the group field, the system will allow users the access to the calendar according to their permission level.
Read only: users can see and export all appointments in the calendar.
Move into: users can modify appointments in the calendar, but without changing the calendar selection.
Create: users can create and delete appointments in the calendar.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.bg.po, string 49