Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Type
5/100
Context English Lithuanian State
Here you can upload a configuration file to import appointment notifications to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the appointment notification module. Čia galite įkelti konfigūracijų dokumentą norėdami importuoti susitikimų pranešimus į savo sistemą. Dokumentas turi būti eksportuotas iš susitikimų pranešimų modulio .yml formate.
Overwrite existing notifications? Perrašyti esamus pranešimus?
Upload Notification configuration Įkelti pranešimų konfigūraciją
Import Notification configuration Įkelti pranešimų konfigūraciją
List Sąrašas
Delete Ištrinti
Delete this notification Ištrinti šį pranešimą
Show in agent preferences Rodyti agento pasirinkimuose
Agent preferences tooltip Agento pasirinkimų patarimo laukelis
This message will be shown on the agent preferences screen as a tooltip for this notification. Ši žinutė bus rodoma agento pasirinkimuose kaip patarimo laukelis šiam pranešimui.
Toggle this widget Įjungti/išjungti šį valdiklį
Events Įvykiai
Event Įvykis
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional appointment filter can be applied below to only send for appointments with certain criteria. Čia galite pasirinkti, kurie įvykiai įjungs šį pranešimą. Papildomas susitikimų filtras gali būti taikomas norint išsiųsti susitikimus pagal tam tikrus kriterijus.
Appointment Filter Susitikimų filtras
Type Tipas
Title Antraštė
Location Vietovė
Team Grupė
Resource Resursai
Recipients Gavėjai
Send to Išsiųsti kam
Send to these agents Siųsti šiems agentams
Send to all group members (agents only) Siųsti visiems grupės nariams (tik agentams)
Send to all role members Siųsti visiems rolių nariams
Send on out of office Siųsti "Išvykęs"
Also send if the user is currently out of office. Taip pat siųsti, jei vartotojas išvykęs.
Once per day Vieną kartą per dieną
Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport. Vartotoją apie vieną susitikimą įspėti tik vieną kartą per dieną.
Notification Methods Pranešimų būdai
These are the possible methods that can be used to send this notification to each of the recipients. Please select at least one method below. Čia yra galimi pranešimų siuntimo būdą kiekvienam gavėjui. Pasirinkite bent vieną būdą iš išvardintų.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.lt.po, string 124