Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Search attributes
18/170
Context English Lithuanian State
Copy public calendar URL Kopijuoti viešo kalendoriaus URL
Calendar Kalendorius
Calendar name Kalendoriaus pavadinimas
Calendar with same name already exists. Kalendorius su tokiu vardu jau yra sukurtas.
Color Spalva
Permission group Leidimų grupė
Ticket Appointments Su užduotimi susiję susitikimai
Rule Taisyklė
Remove this entry Pašalinti šį įrašą
Remove Pašalinti
Start date Pradžia
End date Pabaiga
Use options below to narrow down for which tickets appointments will be automatically created. Naudokite parinktis norėdami nustatyti, kurioms užduotims susitikimai bus sukurti automatiškai.
Queues Eilės
Please select a valid queue. Prašome pasirinkti tinkamą eilę.
Search attributes Paieškos atributai
Add entry Pridėti įrašą
Add Pridėti
Define rules for creating automatic appointments in this calendar based on ticket data. Apibrėžkite taisykles norėdami pagal užduočių duomenis sukurti automatinius susitikimus.
Add Rule Pridėti taisyklę
Submit Pateikti
Appointment Import Importuoti susitikimą
Go back Grįžti
Uploaded file must be in valid iCal format (.ics). Įkeltas dokumentas turi būti iCal formate (.ics).
If desired Calendar is not listed here, please make sure that you have at least 'create' permissions. Jei nematote norimo kalendoriaus, įsitikinkite, ar turite "Kurti" leidimą.
Upload Įkelti
Update existing appointments? Papildyti jau sukurtą?
All existing appointments in the calendar with same UniqueID will be overwritten. Visi sukurti susitikimai su vienodu UniqueID šiame kalendoriuje bus perrašyti.
Upload calendar Įkelti kalendorių
Import appointments Importuoti susitikimus
Appointment Notification Management Susitikimų pranešimų valdymas

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.lt.po, string 88