Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Color
6/100
Context English Lithuanian State
Read only: users can see and export all appointments in the calendar. Tik skaitomas: vartotojai gali matyti ir eksportuoti susitikimus į kalendorių.
Move into: users can modify appointments in the calendar, but without changing the calendar selection. Perkelti: vartotojai gali modifikuoti susitikimus kalendoriuje, bet negali keisti kalendoriaus parinkties.
Create: users can create and delete appointments in the calendar. Sukurti: vartotojai gali sukurti ir ištrinti susitikimus kalendoriuje.
Read/write: users can manage the calendar itself. Skaityti/rašyti: vartotojai gali valdyti kalendorių.
Group Grupė
Changed Pakeistas
Created Sukurtas
Download Atsisiųsti
URL URL
Export calendar Eksportuoti kalendorių
Download calendar Atsisiųsti kalendorių
Copy public calendar URL Kopijuoti viešo kalendoriaus URL
Calendar Kalendorius
Calendar name Kalendoriaus pavadinimas
Calendar with same name already exists. Kalendorius su tokiu vardu jau yra sukurtas.
Color Spalva
Permission group Leidimų grupė
Ticket Appointments Su užduotimi susiję susitikimai
Rule Taisyklė
Remove this entry Pašalinti šį įrašą
Remove Pašalinti
Start date Pradžia
End date Pabaiga
Use options below to narrow down for which tickets appointments will be automatically created. Naudokite parinktis norėdami nustatyti, kurioms užduotims susitikimai bus sukurti automatiškai.
Queues Eilės
Please select a valid queue. Prašome pasirinkti tinkamą eilę.
Search attributes Paieškos atributai
Add entry Pridėti įrašą
Add Pridėti
Define rules for creating automatic appointments in this calendar based on ticket data. Apibrėžkite taisykles norėdami pagal užduočių duomenis sukurti automatinius susitikimus.
Add Rule Pridėti taisyklę

Loading…

Color
Spalva
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.lt.po, string 77