Translation

Template: AdminACLEdit
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
197/1750
Context English Macedonian State
ACLs ЛКПа
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Забелешка: Оваа табела го претставува распоредот на извршување на ЛКПата. Ако имате потреба да го проментире распоредот на извршување на ЛКПата, ве молиме сменете ги имињата на засегнатите ЛКПа.
ACL name ЛКП име
Comment Коментари
Validity Валидност
Export Извоз
Copy Копирај
No data found. Не се пронајдени податоци.
No matches found. Не е пронајдено.
Edit ACL %s уреди ЛКП %s
Edit ACL
Go to overview Оди на преглед
Delete ACL Избриши ЛКП
Delete Invalid ACL Избриши невалиден ЛКП
Match settings прилагодувања на Натпревар
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Постави содветен критериум за ова ЛКП. Користи 'Properties' за да одговара на сегашниов екран или 'PropertiesDatabase' за да одговара на атрибутите на сегашниов тикет кој е во базата со податоци.
Change settings Измени прилагодување
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Поставете ги промените за совшаѓањата со овој критериум. Имајте на ум дека 'Possible' е белата листа, 'PossibleNot' е црната листа.
Check the official %sdocumentation%s.
Show or hide the content Прикаже или скрие содржината
Edit ACL Information
Name Име
Stop after match Стоп по натпревар
Edit ACL Structure
Save ACL
Save Зачувај
or или
Save and finish Зачувај и заврши
Cancel Откажи
Do you really want to delete this ACL? Дали навистина саката да го избиршете ова ЛКП?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Креирај нов ЛКП со доставување на податоци од формуларот. По креирањето на ЛКПто, ќе бидете во можност да го додадете конфигурациски ставки во режим на уредување.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Macedonian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.mk.po, string 32