Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Add Rule
15/100
Context English Dutch State
Color Kleur
Permission group Permissie groep
Ticket Appointments Ticket afspraken
Rule Regel
Remove this entry Verwijder deze sleutel
Remove Verwijderen
Start date Begindatum
End date Einddatum
Use options below to narrow down for which tickets appointments will be automatically created. Gebruik de opties hieronder om te beperken voor welke tickets er automatisch afspraken worden aangemaakt.
Queues Wachtrijen
Please select a valid queue. Selecteer een geldige wachtrij.
Search attributes Zoekeigenschappen
Add entry Sleutel toevoegen
Add Toevoegen
Define rules for creating automatic appointments in this calendar based on ticket data. Definieer regels voor het automatisch aanmaken van afspraken in deze kalender, gebaseerd op gegevens van het ticket
Add Rule Regel toevoegen
Submit Versturen
Appointment Import Afspraak importeren
Go back Ga terug
Uploaded file must be in valid iCal format (.ics). Opgeladen bestanden moeten een geldige iCal indeling hebben (.ics)
If desired Calendar is not listed here, please make sure that you have at least 'create' permissions. Als de gewenste kalender hier niet zichtbaar is, controleer dan of je ten minste 'create' rechten hebt.
Upload Upload
Update existing appointments? Bestaande afspraken bijwerken?
All existing appointments in the calendar with same UniqueID will be overwritten. Alle bestaande afspraken in de kalender met dezelfde UniqueID zullen overschreven worden.
Upload calendar Upload kalender
Import appointments Afspraken importeren
Appointment Notification Management Meldingen voor afspraken beheren
Add Notification Melding toevoegen
Edit Notification Bewerk melding
Export Notifications Meldingen exporteren
Filter for Notifications Filter voor notificaties

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nl.po, string 92