Translation

Template: AdminGenericAgent
Cc
2/100
Context English Polish State
Event Triggers Triggery
List of all configured events Lista wszystkich skonfigurowanych zdarzeń
Delete this event Usuń to zdarzenie
Additionally or alternatively to a periodic execution, you can define ticket events that will trigger this job. Dodatkowo lub alternatywnie dla wykonywania okresowego możesz zdefiniować zdarzenia które spowodują wykonannie tego zadania.
If a ticket event is fired, the ticket filter will be applied to check if the ticket matches. Only then the job is run on that ticket. Jeśli zgłoszenie zostanie wykonane wówczas filtr zgłoszeń zostanie wykonany dla sprawdzenia dopasowania zgłoszenia. Tylko wówczas zadanie jest wykonane na danym zgłoszeniu.
Do you really want to delete this event trigger? Czy na pewno chcesz usunąć ten trigger?
Add Event Trigger Dodaj trigger
To add a new event select the event object and event name Aby dodać nowe wydarzenie, wybierz obiekt zdarzenia i nazwę wydarzenia
Select Tickets Zaznacz zgłoszenia
(e. g. 10*5155 or 105658*) (np. 10*5155 lub 105658*)
(e. g. 234321) (np. 3242442)
Customer user ID ID Użytkownika Klienta
(e. g. U5150) (np. U4543)
Fulltext-search in article (e. g. "Mar*in" or "Baue*"). Szukanie pełnotekstowe we wiadomości (np. "J*n" lub "Kowalsk*")
To Do
Cc DW
Service Usługa
Service Level Agreement Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług - Service Level Agreement (SLA)
Queue Kolejka
State Stan
Agent Agent
Owner Właściciel
Responsible Odpowiedzialny
Ticket lock Blokada zgłoszenia
Dynamic fields Pola dynamiczne
Add dynamic field
Create times Czasy utworzenia
No create time settings. Bez czasów utworzenia.
Ticket created Zgłoszenie utworzone
Ticket created between Zgłoszenie utworzone między
and i

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericAgent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 496