Translation

Template: AdminACL
This field is required.
22/230
Context English Polish State
ACL Management Zarządzanie ACL
Actions Akcje
Create New ACL Utwórz nowy ACL
Deploy ACLs Wdróż ACL
Export ACLs Eksportuj ACL
Filter for ACLs Filtr dla ACLi
Just start typing to filter... Aby filtrować, wystarczy zacząć pisać
Configuration Import Import konfiguracji
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module. Tutaj możesz wgrać pliki konfiguracyjne ACL do systemu. Plik musi być w formacie .yml takim jaki jest eksportowany z modułu edytora ACL.
This field is required. To pole jest wymagane.
Overwrite existing ACLs? Nadpisać istniejący ACL?
Upload ACL configuration Wgraj konfigurację ACL
Import ACL configuration(s) Importuj konfigurację ACL
Description Opis
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one. By utworzyć nowy ACL możesz importować te uprzednio eksportowane z innego systemu lub utworzyć kompletnie nowe.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration. Zmiany dokonane tu dla reguł ACL będą mieć wpływ na zachowanie systemu dopiero po ich wdrożeniu. Podczas wdrażania danych ACL, zmiany zostaną zapisane w konfiguracji.
ACLs ACLe
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Proszę zapamiętaj: Ta tabela reprezentuje kolejność wykonania ACLi. Jeśli potrzebujesz by kolejność była inna wówczas proszę zmień odpowiednio ich nazwy.
ACL name Nazwa ACL
Comment Komentarz
Validity Aktualność
Export Eksport
Copy Kopia
No data found. Nie odnaleziono żadnych elementów spełniających kryteria
No matches found. Nie odnaleziono dopasowań.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 10