Translation

Template: AdminACL
Copy
5/100
Context English Polish State
Configuration Import Import konfiguracji
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module. Tutaj możesz wgrać pliki konfiguracyjne ACL do systemu. Plik musi być w formacie .yml takim jaki jest eksportowany z modułu edytora ACL.
This field is required. To pole jest wymagane.
Overwrite existing ACLs? Nadpisać istniejący ACL?
Upload ACL configuration Wgraj konfigurację ACL
Import ACL configuration(s) Importuj konfigurację ACL
Description Opis
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one. By utworzyć nowy ACL możesz importować te uprzednio eksportowane z innego systemu lub utworzyć kompletnie nowe.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration. Zmiany dokonane tu dla reguł ACL będą mieć wpływ na zachowanie systemu dopiero po ich wdrożeniu. Podczas wdrażania danych ACL, zmiany zostaną zapisane w konfiguracji.
ACLs ACLe
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Proszę zapamiętaj: Ta tabela reprezentuje kolejność wykonania ACLi. Jeśli potrzebujesz by kolejność była inna wówczas proszę zmień odpowiednio ich nazwy.
ACL name Nazwa ACL
Comment Komentarz
Validity Aktualność
Export Eksport
Copy Kopia
No data found. Nie odnaleziono żadnych elementów spełniających kryteria
No matches found. Nie odnaleziono dopasowań.
Edit ACL %s Edytuj ACL %s
Edit ACL Edytuj ACL
Go to overview Idź do przeglądu
Delete ACL Usuń ACL
Delete Invalid ACL Usuń nieprawidłowy ACL
Match settings Dopasuj ustawienia
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Ustaw kryteria dla tego ACL. Uzyj 'Własciwości' by dopasować obecne okno lub 'Właściwości Bazy Danych' by dopasowac atrybuty obecnego zgłoszenia w bazie danych.
Change settings Zmień ustawienia
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Ustaw co chcesz zmienić jeśli kryteria zostaną spełnione. Prosze zapamiętaj, że 'możliwe' jest białą listą, 'Niemożliwe' jest czarną listą
Check the official %sdocumentation%s. Sprawdź oficjalną %sdokumentację%s
Show or hide the content Pokaż lub ukryj treść
Edit ACL Information Edytuj informację ACL
Name Nazwa

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 23