Translation

Template: AdminACLEdit
Change settings
16/150
Context English Polish State
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Proszę zapamiętaj: Ta tabela reprezentuje kolejność wykonania ACLi. Jeśli potrzebujesz by kolejność była inna wówczas proszę zmień odpowiednio ich nazwy.
ACL name Nazwa ACL
Comment Komentarz
Validity Aktualność
Export Eksport
Copy Kopia
No data found. Nie odnaleziono żadnych elementów spełniających kryteria
No matches found. Nie odnaleziono dopasowań.
Edit ACL %s Edytuj ACL %s
Edit ACL Edytuj ACL
Go to overview Idź do przeglądu
Delete ACL Usuń ACL
Delete Invalid ACL Usuń nieprawidłowy ACL
Match settings Dopasuj ustawienia
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Ustaw kryteria dla tego ACL. Uzyj 'Własciwości' by dopasować obecne okno lub 'Właściwości Bazy Danych' by dopasowac atrybuty obecnego zgłoszenia w bazie danych.
Change settings Zmień ustawienia
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Ustaw co chcesz zmienić jeśli kryteria zostaną spełnione. Prosze zapamiętaj, że 'możliwe' jest białą listą, 'Niemożliwe' jest czarną listą
Check the official %sdocumentation%s. Sprawdź oficjalną %sdokumentację%s
Show or hide the content Pokaż lub ukryj treść
Edit ACL Information Edytuj informację ACL
Name Nazwa
Stop after match Zatrzymaj po dopasowaniu
Edit ACL Structure Edytuj strukturę ACL
Save ACL Zapisz ACL
Save Zapisz
or lub
Save and finish Zapisz i zakończ
Cancel Anuluj
Do you really want to delete this ACL? Czy na pewno chcesz usunąć ten ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Utwórz nowy ACL poprzez wypełnienie formularza danych. Po dodaniu ACL będzie możliwe dodawanie pozycji konfiguracji w trybie edycji.
Calendar Management Zarządzanie Kalendarzami

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 33