Translation

Template: AdminGenericAgent
Execution Schedule
21/180
Context English Polish State
Send Wyślij
Generic Agent Job Management Zarządzanie zadaniami automatycznymi
Edit Job Edytuj Zadanie
Add Job Dodaj Zadanie
Run Job Wykonaj Zadanie
Filter for Jobs Filtr Zadań
Filter for jobs Filtr zadań
Last run Ostatnie uruchomienie
Run Now! Uruchom teraz
Delete this task Usuń to zadanie
Run this task Uruchom to zadanie
Job Settings Ustawienia zadania
Job name Nazwa zadania
The name you entered already exists. Podana nazwa już istnieje.
Automatic Execution (Multiple Tickets) Automatyczne wykonywanie (Wiele Ticketów)
Execution Schedule Harmonogram wykonania
Schedule minutes Ustal minuty
Schedule hours Ustal godziny
Schedule days Ustal dni
Automatic execution values are in the system timezone. Wartości automatycznego wykonania są określone dla strefy czasowej systemu.
Currently this generic agent job will not run automatically. Zadanie nie zostanie uruchomione automatycznie.
To enable automatic execution select at least one value from minutes, hours and days! Aby uruchomić automatyczne wykonywanie zaznacz przynajmniej jedną wartość dla minut, godzin i dni!
Event Based Execution (Single Ticket) Wykonywanie bazowane na zdarzeniach (pojedyńcze zgłoszenie)
Event Triggers Triggery
List of all configured events Lista wszystkich skonfigurowanych zdarzeń
Delete this event Usuń to zdarzenie
Additionally or alternatively to a periodic execution, you can define ticket events that will trigger this job. Dodatkowo lub alternatywnie dla wykonywania okresowego możesz zdefiniować zdarzenia które spowodują wykonannie tego zadania.
If a ticket event is fired, the ticket filter will be applied to check if the ticket matches. Only then the job is run on that ticket. Jeśli zgłoszenie zostanie wykonane wówczas filtr zgłoszeń zostanie wykonany dla sprawdzenia dopasowania zgłoszenia. Tylko wówczas zadanie jest wykonane na danym zgłoszeniu.
Do you really want to delete this event trigger? Czy na pewno chcesz usunąć ten trigger?
Add Event Trigger Dodaj trigger
To add a new event select the event object and event name Aby dodać nowe wydarzenie, wybierz obiekt zdarzenia i nazwę wydarzenia

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericAgent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 473