Translation

Template: AdminGenericAgent
Filter for Jobs
11/150
Context English Polish State
With this module, administrators can send messages to agents, group or role members. Przy pomocy tego modułu administratorzy mogą wysyłać wiadomości do agentów, członków grup lub ról.
Create Administrative Message Utwórz wiadomość od administratora
Your message was sent to Twoja wiadomość została wysłana do
From Od
Send message to users Wyślij wiadomość do użytkowników
Send message to group members Wyślij wiadomość do członków grupy
Group members need to have permission Członkowie grupy muszą posiadać uprawnienia
Send message to role members Wyślij wiadomość do posiadaczy roli
Also send to customers in groups Wyślij także, do klientów w grupach
Body Treść
Send Wyślij
Generic Agent Job Management Zarządzanie zadaniami automatycznymi
Edit Job Edytuj Zadanie
Add Job Dodaj Zadanie
Run Job Wykonaj Zadanie
Filter for Jobs Filtr Zadań
Filter for jobs Filtr zadań
Last run Ostatnie uruchomienie
Run Now! Uruchom teraz
Delete this task Usuń to zadanie
Run this task Uruchom to zadanie
Job Settings Ustawienia zadania
Job name Nazwa zadania
The name you entered already exists. Podana nazwa już istnieje.
Automatic Execution (Multiple Tickets) Automatyczne wykonywanie (Wiele Ticketów)
Execution Schedule Harmonogram wykonania
Schedule minutes Ustal minuty
Schedule hours Ustal godziny
Schedule days Ustal dni
Automatic execution values are in the system timezone. Wartości automatycznego wykonania są określone dla strefy czasowej systemu.
Currently this generic agent job will not run automatically. Zadanie nie zostanie uruchomione automatycznie.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericAgent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 463