Translation

Template: AdminCustomerGroup
You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupCompanyAlwaysGroups".
97/930
Context English Polish State
Wildcards like '*' are allowed. Wieloznaczniki (wildcards) takie jak '*' są dozwolone.
Select Zaznacz
List (only %s shown - more available) Lista (pokazano tylko %s - jest więcej dostępnych
total wszystkich
Please enter a search term to look for customers. Prosimy wprowadź frazę wyszukiwania by odszukać klientów.
Customer ID Identyfikator Klienta
Please note Zwróć uwagę
This customer backend is read only! Ten backend klienta jest tylko do odczytu!
Manage Customer-Group Relations Zarządzaj relacjami Klient-Grupa
Notice Uwaga
This feature is disabled! Ta funkcja jest wyłączona!
Just use this feature if you want to define group permissions for customers. Użyj tej funkcji jeśli chcesz określić grupę uprawnień dla klientów.
Enable it here! Włącz tutaj!
Edit Customer Default Groups Edytuj Domyślne Grupy Klientów
These groups are automatically assigned to all customers. Te grupy są automatycznie przypisywane wszystkim klientom.
You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupCompanyAlwaysGroups". Możesz zarządzać tymi grupami poprzez ustawienia konfiguracji
"CustomerGroupCompanyAlwaysGroups".
Filter for Groups Filtr dla grup.
Select the customer:group permissions. Wybierz uprawnienia klient:grupa
If nothing is selected, then there are no permissions in this group (tickets will not be available for the customer). Jeśli nic nie zostało zaznaczone, wtedy nie ma uprawnień w tej grupie (zgłoszenia nie będą dostępne dla klienta).
Search Results Wyniki wyszukiwania
Customers Klienci
Groups Grupy
Change Group Relations for Customer Zmień relacje grupy dla klienta
Change Customer Relations for Group Zmień relacje klienta do grup
Toggle %s Permission for all Przełącz uprawnienie %s dla wszystkich
Toggle %s permission for %s Przełącz uprawnienie %s dla %s
Customer Default Groups: Domyślne grupy klientów
No changes can be made to these groups. Nie można wprowadzić zmian do tych grup.
ro odczyt
Read only access to the ticket in this group/queue. Prawo jedynie do odczytu zgłoszeń w tej grupie/kolejce
rw odczyt/zapis

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatching line breaks

Number of new lines in translation does not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCustomerGroup
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 303