Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Use options below to narrow down for which tickets appointments will be automatically created.
0/940
Context English Slovak State
URL URL
Export calendar Export kalendára
Download calendar Stiahni kalendár
Copy public calendar URL Kopíruj verejnú URL kalendára
Calendar Kalendár
Calendar name Názov kalendára
Calendar with same name already exists. Kalendár s rovnakým názvom už existuje.
Color Farba
Permission group Skupina oprávnení
Ticket Appointments Ticketové schôdzky
Rule Pravidlo
Remove this entry Odstrániť túto položku
Remove Vymazať
Start date Počiatočný dátum
End date Konečný dátum
Use options below to narrow down for which tickets appointments will be automatically created.
Queues Fronty
Please select a valid queue. Prosím zvoľte platnú frontu.
Search attributes Atribúty vyhľadávania
Add entry Pridať položku
Add Pridať
Define rules for creating automatic appointments in this calendar based on ticket data. Definuj pravidlá pre automatické vytvorenie schôdzky v tomto kalendári na základe dát z tiketov.
Add Rule Pridaj pravidlo
Submit Odoslať
Appointment Import Import schôdzky
Go back Choď späť
Uploaded file must be in valid iCal format (.ics). Nahrávaný súbor musí byť v platnom iCAL formáte (.ics).
If desired Calendar is not listed here, please make sure that you have at least 'create' permissions. Ak požadovaný kalendár tu nie je uvedený, uistite sa, že máte minimálne oprávnenie na jeho vytvorenie.
Upload Nahrať
Update existing appointments? Aktualizovať existujúcu schôdzku?
All existing appointments in the calendar with same UniqueID will be overwritten. Všetky existujúce schôdzky v kalendári s rovnakým UniqueID budú prepísané.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 85