Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Add
7/100
Context English Slovak State
Calendar name
Názov kalendára
Calendar with same name already exists.
Kalendár s rovnakým názvom už existuje.
Color
Farba
Permission group
Skupina oprávnení
Ticket Appointments
Ticketové schôdzky
Rule
Pravidlo
Remove this entry
Odstrániť túto položku
Remove
Vymazať
Start date
Počiatočný dátum
End date
Konečný dátum
Use options below to narrow down for which tickets appointments will be automatically created.
 
Queues
Fronty
Please select a valid queue.
Prosím zvoľte platnú frontu.
Search attributes
Atribúty vyhľadávania
Add entry
Pridať položku
Add
Pridať
Define rules for creating automatic appointments in this calendar based on ticket data.
Definuj pravidlá pre automatické vytvorenie schôdzky v tomto kalendári na základe dát z tiketov.
Add Rule
Pridaj pravidlo
Submit
Odoslať
Appointment Import
Import schôdzky
Go back
Choď späť
Uploaded file must be in valid iCal format (.ics).
Nahrávaný súbor musí byť v platnom iCAL formáte (.ics).
If desired Calendar is not listed here, please make sure that you have at least 'create' permissions.
Ak požadovaný kalendár tu nie je uvedený, uistite sa, že máte minimálne oprávnenie na jeho vytvorenie.
Upload
Nahrať
Update existing appointments?
Aktualizovať existujúcu schôdzku?
All existing appointments in the calendar with same UniqueID will be overwritten.
Všetky existujúce schôdzky v kalendári s rovnakým UniqueID budú prepísané.
Upload calendar
Nahraj kalendár
Import appointments
Import schôdzok
Appointment Notification Management
Menežment notifikácií schôdzok
Add Notification
Pridaj notifikáciu
Edit Notification
Edituj notifikáciu

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 90