Translation

Template: AdminAppointmentImport
Go back
9/100
Context English Slovak State
Rule Pravidlo
Remove this entry Odstrániť túto položku
Remove Vymazať
Start date Počiatočný dátum
End date Konečný dátum
Use options below to narrow down for which tickets appointments will be automatically created.
Queues Fronty
Please select a valid queue. Prosím zvoľte platnú frontu.
Search attributes Atribúty vyhľadávania
Add entry Pridať položku
Add Pridať
Define rules for creating automatic appointments in this calendar based on ticket data. Definuj pravidlá pre automatické vytvorenie schôdzky v tomto kalendári na základe dát z tiketov.
Add Rule Pridaj pravidlo
Submit Odoslať
Appointment Import Import schôdzky
Go back Choď späť
Uploaded file must be in valid iCal format (.ics). Nahrávaný súbor musí byť v platnom iCAL formáte (.ics).
If desired Calendar is not listed here, please make sure that you have at least 'create' permissions. Ak požadovaný kalendár tu nie je uvedený, uistite sa, že máte minimálne oprávnenie na jeho vytvorenie.
Upload Nahrať
Update existing appointments? Aktualizovať existujúcu schôdzku?
All existing appointments in the calendar with same UniqueID will be overwritten. Všetky existujúce schôdzky v kalendári s rovnakým UniqueID budú prepísané.
Upload calendar Nahraj kalendár
Import appointments Import schôdzok
Appointment Notification Management Menežment notifikácií schôdzok
Add Notification Pridaj notifikáciu
Edit Notification Edituj notifikáciu
Export Notifications Export notifikácií
Filter for Notifications Filter pre notifikácie
Filter for notifications Filter pre notifikácie
Here you can upload a configuration file to import appointment notifications to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the appointment notification module. Tu môžete nahrať konfiguračný súbor na import notifikácií schôdzok do Vášho systému. Súbor musí byť v .yml formáte exportovaný z modulu notifikácií schôdzok.
Overwrite existing notifications? Prepísať existujúce notifikácie?

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentImport
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 95