Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Filter for Notifications
22/240
Context English Slovak State
Add Rule Pridaj pravidlo
Submit Odoslať
Appointment Import Import schôdzky
Go back Choď späť
Uploaded file must be in valid iCal format (.ics). Nahrávaný súbor musí byť v platnom iCAL formáte (.ics).
If desired Calendar is not listed here, please make sure that you have at least 'create' permissions. Ak požadovaný kalendár tu nie je uvedený, uistite sa, že máte minimálne oprávnenie na jeho vytvorenie.
Upload Nahrať
Update existing appointments? Aktualizovať existujúcu schôdzku?
All existing appointments in the calendar with same UniqueID will be overwritten. Všetky existujúce schôdzky v kalendári s rovnakým UniqueID budú prepísané.
Upload calendar Nahraj kalendár
Import appointments Import schôdzok
Appointment Notification Management Menežment notifikácií schôdzok
Add Notification Pridaj notifikáciu
Edit Notification Edituj notifikáciu
Export Notifications Export notifikácií
Filter for Notifications Filter pre notifikácie
Filter for notifications Filter pre notifikácie
Here you can upload a configuration file to import appointment notifications to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the appointment notification module. Tu môžete nahrať konfiguračný súbor na import notifikácií schôdzok do Vášho systému. Súbor musí byť v .yml formáte exportovaný z modulu notifikácií schôdzok.
Overwrite existing notifications? Prepísať existujúce notifikácie?
Upload Notification configuration Nahrať konfiguráciu notifikácie
Import Notification configuration Import konfigurácie notifikácie
List Zoznam
Delete Zmazať
Delete this notification Zmazať túto notifikáciu
Show in agent preferences Zobraz v nastaveniach agenta
Agent preferences tooltip Nástrojové tipy vlastností agenta
This message will be shown on the agent preferences screen as a tooltip for this notification.
Toggle this widget
Events Udalosti
Event Udalosť
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional appointment filter can be applied below to only send for appointments with certain criteria.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 107