Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Create: users can create and delete appointments in the calendar.
64/650
Context English Slovak State
Add Calendar Pridaj kalendár
Edit Calendar Edituj kalendár
Calendar Overview Celkový prehľad kalendára
Add new Calendar Pridaj nový kalendár
Import Appointments Import schôdzok
Calendar Import Import kalendára
Here you can upload a configuration file to import a calendar to your system. The file needs to be in .yml format as exported by calendar management module. Tu môžete nahrať konfiguračný súbor pre import kalendára do systému. Súbor musí byť v .yml fomáte, exportovaný z modulu menežmentu kalendára.
Overwrite existing entities Prepíš existujúce entity
Upload calendar configuration Nahraj konfiguráciu kalendára
Import Calendar Import kalendára
Filter for Calendars
Filter for calendars Filter pre kalendáre
Depending on the group field, the system will allow users the access to the calendar according to their permission level. V závislosti od skupinového poľa, systém umožní užívateľovi prístup do kalendára v závislosti od úrovne oprávnenia.
Read only: users can see and export all appointments in the calendar. Iba na čítanie: užívateľ môže vidieť a exportovať všetky schôdzky v kalendári.
Move into: users can modify appointments in the calendar, but without changing the calendar selection. Presuň do: užívateľ môže upraviť schôdzky v kalendári, ale bez zmeny výberu kalendára.
Create: users can create and delete appointments in the calendar. Vytvor: užívatelia môžu vytvoriť a vymazať schôdzky v kalendári.
Read/write: users can manage the calendar itself. Čítať/Zapisovať: užívatelia môžu menežovať kalendár.
Group Skupina
Changed Zmenený
Created Vytvorený
Download Stiahnuť
URL URL
Export calendar Export kalendára
Download calendar Stiahni kalendár
Copy public calendar URL Kopíruj verejnú URL kalendára
Calendar Kalendár
Calendar name Názov kalendára
Calendar with same name already exists. Kalendár s rovnakým názvom už existuje.
Color Farba
Permission group Skupina oprávnení
Ticket Appointments Ticketové schôdzky

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 64