Translation

Template: AdminOTRSBusinessNotInstalled
You will receive updates about relevant security issues.
53/560
Context English Serbian State
Congratulations, your %s is correctly installed and up to date! Честитамо, ваш %s је коректно инсталиран и ажуран!
Go to the OTRS customer portal Иди на OTRS кориснички портал
%s will be available soon. Please check again in a few days. %s ће бити доступна ускоро. Молимо, проверите поново за неколико дана.
Please have a look at %s for more information. Молимо да погледате %s за више информација.
Your ((OTRS)) Community Edition is the base for all future actions. Please register first before you continue with the upgrade process of %s! Ваше бесплатно издање ((OTRS)) је основа за све будуће активности. Молимо вас да се региструјете пре него што наставите са процесом ажурирања на %s!
Before you can benefit from %s, please contact %s to get your %s contract. Пре него вам %s буде користан, молимо да контактирате %s да бисте добили %s уговор.
Connection to cloud.otrs.com via HTTPS couldn't be established. Please make sure that your OTRS can connect to cloud.otrs.com via port 443. Конекција према cloud.otrs.com преко HTTPS није могла бити успостављена. Молимо осигурајте да ваш OTRS може да се повеже са cloud.otrs.com преко порта 443.
Package installation requires patch level update of OTRS. Инсталација пакета захтева ажурирану верзију OTRS.
Please visit our customer portal and file a request. Молимо посетите наш кориснички портал и поднесите захтев.
Everything else will be done as part of your contract. Све остало ће бити урађено под вашим постојећим уговором.
Your installed OTRS version is %s. Инсталирана OTRS верзија код вас је %s.
To install this package, you need to update to OTRS %s or higher. Да бисте инсталирали овај пакет, неопходно је да ажурирате ваш OTRS на верзију %s или више.
To install this package, the Maximum OTRS Version is %s. За инсталацију овог пакета, највиша подржана верзија OTRS је %s.
To install this package, the required Framework version is %s. За инсталацију овог пакета неопходна верзија OTRS је %s.
Why should I keep OTRS up to date? Зашто би требало да OTRS увек буде ажуриран?
You will receive updates about relevant security issues. Добићете ажурирања одговарајућих безбедносних издања.
You will receive updates for all other relevant OTRS issues Добићете ажурирања свих релевантних OTRS издања
With your existing contract you can only use a small part of the %s. Са вашим садашњим уговором можете користити само мали део од %s.
If you would like to take full advantage of the %s get your contract upgraded now! Contact %s. Ако желите да искористите све предности %s потребно је да ажурирате ваш уговор! Контактирајте %s.
Cancel downgrade and go back Поништи повратак на стару верзију и врати се назад
Go to OTRS Package Manager Иди на OTRS управљање пакетима
Sorry, but currently you can't downgrade due to the following packages which depend on %s: Нажалост, тренутно не можете да се вратите на стару верзију због следећих пакета који зависе од %s:
Vendor Продавац
Please uninstall the packages first using the package manager and try again. Молимо вас да прво деинсталирате пакете кроз управљач пакетима па да покушате поново.
You are about to downgrade to ((OTRS)) Community Edition and will lose the following features and all data related to these: Враћањем на бесплатно издање ((OTRS)) изгубићете следећа својства и податке повезане са:
Chat Ћаскање
Report Generator Генератор извештаја
Timeline view in ticket zoom Детаљни приказ тикета на временској линији
DynamicField ContactWithData Динамичко поље "Контакт са подацима"
DynamicField Database База података динамичких поља
SLA Selection Dialog Дијалог избора SLA

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminOTRSBusinessNotInstalled
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sr.po, string 1010