Translation

Template: AdminProcessManagementActivity
Please note, that changing this activity will affect the following processes
65/760
Context English Serbian State
Upload process configuration Учитај конфигурацију процеса
Import process configuration Увези конфигурацију процеса
Ready2Adopt Processes Ready2Adopt процеси
Here you can activate Ready2Adopt processes showcasing our best practices. Please note that some additional configuration may be required. Овде можете активирати Ready2Adopt процесе примера најбоље праксе који су спремни за употребу. Молимо обратите пажњу да је можда неопходна додатна конфигурација.
Would you like to benefit from processes created by experts? Upgrade to %s to import some sophisticated Ready2Adopt processes. Да ли желите да искористите процесе креиране од стране експерата? Унапредите на %s за увоз примера софистицираних Ready2Adopt процеса спремних за употребу.
Import Ready2Adopt process Увези Ready2Adopt процес
To create a new Process you can either import a Process that was exported from another system or create a complete new one. За креирање новог процеса можете или увести процес који је извезен из другог система или креирати комплетно нов.
Changes to the Processes here only affect the behavior of the system, if you synchronize the Process data. By synchronizing the Processes, the newly made changes will be written to the Configuration. Промене у процесима једино утичу на понашање система, ако синхронизујете податке процеса. Синхронизовањем процеса, новонаправљене промене ће бити уписане у конфигурацију.
Processes Процеси
Process name Назив процеса
Print Штампај
Export Process Configuration Извези конфигурацију процеса
Copy Process Копирај процес
Cancel & close Поништи & затвори
Go Back Врати се назад
Please note, that changing this activity will affect the following processes Напомињемо да ће измене ове активности утицати на пратеће процесе
Activity Активност
Activity Name Назив активности
Activity Dialogs Дијалози активности
You can assign Activity Dialogs to this Activity by dragging the elements with the mouse from the left list to the right list. Дијалоге активности можете доделити овој активности превлачењем елемената мишем од леве листе до десне листе.
Ordering the elements within the list is also possible by drag 'n' drop. Мењање редоследа елемената унутар листе је, такође, могуће преврачењем елемената и пуштањем.
Filter available Activity Dialogs Филтрирај слободне дијалоге активности
Available Activity Dialogs Слободни дијалози активности
Name: %s, EntityID: %s Назив: %s, ID ентитета: %s
Create New Activity Dialog Креирај нов дијалог активности
Assigned Activity Dialogs Додељени дијалози активности
Please note that changing this activity dialog will affect the following activities Напомињемо да ће промена овог дијалога активности утицати на пратеће активности
Please note that customer users will not be able to see or use the following fields: Owner, Responsible, Lock, PendingTime and CustomerID. Напомињемо да клијенти корисници нису у могућности да виде или користе следећа поља: Owner, Responsible, Lock, PendingTime и CustomerID.
The Queue field can only be used by customers when creating a new ticket. Поље у реду једино може бити коришћено од стране клијента када креирају нови тикет.
Activity Dialog Дијалог активности
Activity dialog Name Назив дијалога активности

Loading…

Please note, that changing this activity will affect the following processes
Напомињемо да ће измене ове активности утицати на пратеће процесе.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminProcessManagementActivity
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sr.po, string 1172