Translation

Template: AdminGenericAgent
To enable automatic execution select at least one value from minutes, hours and days!
93/850
Context English Serbian State
Filter for jobs Филтер за послове
Last run Последње покретање
Run Now! Покрени сад!
Delete this task Обриши овај посао
Run this task Покрени овај посао
Job Settings Подешавање посла
Job name Назив посла
The name you entered already exists. Назив које сте унели већ постоји.
Automatic Execution (Multiple Tickets) Аутоматско извршење (вишеструки тикети)
Execution Schedule Распоред извршења
Schedule minutes Планирано минута
Schedule hours Планирано сати
Schedule days Планирано дана
Automatic execution values are in the system timezone. Времена аутоматског извршавања су у системској временској зони.
Currently this generic agent job will not run automatically. Тренутно овај посао генерички оператера неће бити извршен аутоматски.
To enable automatic execution select at least one value from minutes, hours and days! Да бисте омогућили аутоматско извршавање изаберите бар једну вредност од минута, сати и дана!
Event Based Execution (Single Ticket) Извршење засновано на догађају (појединачни тикет)
Event Triggers Окидачи догађаја
List of all configured events Листа свих конфигурисаних догађаја
Delete this event Обриши овај догађај
Additionally or alternatively to a periodic execution, you can define ticket events that will trigger this job. Додатно или алтернативно за периодично извршење, можете дефинисати догађаје тикета који ће покренути овај посао.
If a ticket event is fired, the ticket filter will be applied to check if the ticket matches. Only then the job is run on that ticket. Уколико је догађај тикета отказао, биће примењен тикет филтер да потврди да ли тикет одговара. Само тада ће се посао на тикету покренути.
Do you really want to delete this event trigger? Да ли стварно желите да обришете овај окидач догађаја?
Add Event Trigger Додај окидач догађаја
To add a new event select the event object and event name За додавање новог догађаја изаберите објекат и назив догађаја
Select Tickets Изабери тикете
(e. g. 10*5155 or 105658*) нпр. 10*5144 или 105658*
(e. g. 234321) нпр. 234321
Customer user ID ID клијента корисника
(e. g. U5150) (нпр. U5150)
Fulltext-search in article (e. g. "Mar*in" or "Baue*"). Текстуална претрага у чланку (нпр. "Mar*in" или "Baue*").

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericAgent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sr.po, string 479