Translation

Template: AdminGroup
Create new groups to handle access permissions for different groups of agent (e. g. purchasing department, support department, sales department, ...).
129/1510
Context English Serbian State
History Историја
Go back to Web Service Вратите се на веб сервис
Here you can view older versions of the current web service's configuration, export or even restore them. Овде можете видети старије верзије конфигурације актуелног веб сервиса, експортовати их или их обновити.
Configuration History List Листа - историјат конфигурације
Version Верзија
Create time Време креирања
Select a single configuration version to see its details. Изабери само једну конфигурациону верзију за преглед њених детаља.
Export web service configuration Извези конфигурацију веб сервиса
Restore web service configuration Обнови конфигурацију веб сервиса
Do you really want to restore this version of the web service configuration? Да ли стварно желите да вратите ову верзију конфигурације веб сервиса?
Your current web service configuration will be overwritten. Актуелна конфигурација веб сервиса биће преписана.
Group Management Управљање групама
Add Group Додај групу
Edit Group Уреди групу
The admin group is to get in the admin area and the stats group to get stats area. 'admin' група служи за приступ администрационом простору, а 'stats' група статистикама.
Create new groups to handle access permissions for different groups of agent (e. g. purchasing department, support department, sales department, ...). Направи нове групе за руковање правима приступа разним групама оператера (нпр. одељење набавке, техничка подршка, продаја, ...).
It's useful for ASP solutions. Корисно за ASP решења.
System Log Системски дневник
Here you will find log information about your system. Овде ћете наћи лог информације о вашем систему.
Hide this message Сакриј ову поруку
Recent Log Entries Последњи лог уноси
Facility Инсталација
Message Порука
Mail Account Management Управљање имејл налозима
Add Mail Account Додај имејл налог
Edit Mail Account for host Уреди имејл налог за сервер
and user account и кориснички налог
Filter for Mail Accounts Филтер за имејл налоге
Filter for mail accounts Филтер за имејл налоге
All incoming emails with one account will be dispatched in the selected queue. Све долазне поруке са једног имејл налога ће бити усмерене у изабрани ред.
If your account is marked as trusted, the X-OTRS headers already existing at arrival time (for priority etc.) will be kept and used, for example in PostMaster filters. Ако је ваш налог од поверења, постојећа X-OTRS заглавља у тренутку пријема (за приоритет, итд.) ће бити сачувана коришћена, нпр. у PostMaster филтерима.

Loading…

Create new groups to handle access permissions for different groups of agent (e. g. purchasing department, support department, sales department, ...).
Направи нове групе за руковање правима приступа разним групама оператера (нпр. одељење набавке, техничка подршка, продаја, ...).
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGroup
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sr.po, string 909