Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Import Appointments
17/190
Context English Ukrainian State
Name Ім'я
Stop after match Припинити перевірку після збігу
Edit ACL Structure Редагувати структуру ACL
Save ACL Зберегти ACL
Save Зберегти
or або
Save and finish Зберегти та завершити
Cancel Скасувати
Do you really want to delete this ACL? Ви дійсно хочете вилучити цей ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Створити новий ACL шляхом надсилання даних формою. Після створення цього ACL, Ви зможете додати елементи налаштування у режимі редагування.
Calendar Management Керування календарем
Add Calendar Додати календар
Edit Calendar Редагувати календар
Calendar Overview Перегляд календаря
Add new Calendar Додати новий календар
Import Appointments Імпортувати події
Calendar Import Імпорт календаря
Here you can upload a configuration file to import a calendar to your system. The file needs to be in .yml format as exported by calendar management module. Тут ви можете вивантажити файл конфігурації, щоб імпортувати календар до Вашої системи. Файл повинен бути в .yml форматі, в якому його експортував модуль управління календаря.
Overwrite existing entities Перезаписати наявні об'єкти
Upload calendar configuration Вивантажити конфігурацію календаря
Import Calendar Імпорт календаря
Filter for Calendars Фільтрувати календарі
Filter for calendars Фільтр календарів
Depending on the group field, the system will allow users the access to the calendar according to their permission level. Залежно від поля групи, система надасть користувачам доступ до календаря відповідно до їхнього рівня доступу.
Read only: users can see and export all appointments in the calendar. Тільки для читання: користувачі зможуть переглядати та експортувати всі події в календарі.
Move into: users can modify appointments in the calendar, but without changing the calendar selection. Перемістити в: користувачі можуть змінювати події в календарі, але без зміни вибору календаря.
Create: users can create and delete appointments in the calendar. Створити: користувачі можуть створювати і видаляти зустрічі в календарі.
Read/write: users can manage the calendar itself. Читання/запис: користувачі можуть управляти календарем самостійно.
Group Група
Changed Змінено
Created Створено

Loading…

Import Appointments
Імпортувати Пподії
7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.uk.po, string 53