Translation

SysConfig
A module to edit survey questions.
28/340
Context English Polish State
Thank you for your feedback. Dziękujęmy za wypełnienie ankiety.
The survey is finished. Ankieta zakończona.
Survey Message! Wiadomość ankiety!
Module not enabled. Moduł nie włączony.
This functionality is not enabled, please contact your administrator. Ta funkcjonalność nie jest włączona. Proszę skontaktuj się z administratorem.
Survey Error! Błąd ankiety!
Invalid survey key. Nieprawidłowy klucz ankiety.
The inserted survey key is invalid, if you followed a link maybe this is obsolete or broken. Wprowadzony klucz ankiety jest nieprawidłowy. Jeśli trafiłeś tutaj przy pomocy linku, być może jest on nieaktualny lub nieprawidłowy.
Survey Vote Wynik ankiety
Survey Vote Data Dane wynikowe ankiety
You have already answered the survey. Już odpowiedziałeś na tę ankietę.
Survey List Lista ankiet
Do you really want to delete this question? ALL associated data will be LOST! Czy na pewno chcesz usunąć to pytanie? Wszystkie związane dane będą USUNIĘTE!
Do you really want to delete this answer? Czy na pewno chcesz usunąć tę odpowiedź?
A Survey Module. Moduł ankiet.
A module to edit survey questions. Moduł do edycji pytań ankiet
All parameters for the Survey object in the agent interface. Wszystkie parametry dla ankiet w interfejsie agenta.
Amount of days after sending a survey mail in which no new survey requests are sent to the same customer. Selecting 0 will always send the survey mail. Liczba dni po których nastąpi wysłanie żądania wypełnienia ankiety. Wprowadzenie "0" spowoduje wysłanie e-maila zawsze.
Default body for the notification email to customers about new survey. Domyślna budowa informacji dl użytkownika odnośnie nowej ankiety.
Default sender for the notification email to customers about new survey. Domyślny nadawca informacji o nowej ankiecie.
Default subject for the notification email to customers about new survey. Domyślny temat informacji o nowej ankiete.
Defines an overview module to show the small view of a survey list. Defniuje moduł przeglądu wyświetlania list ankiet.
Defines groups which have a permission to change survey status. Array is empty by default and agents from all groups can change survey status. Określa grupy, które mają dostęp do zmiany statusów ankiet. Tabela jest domyślnie pusta i agenci ze wszystkich grup mogą zmieniać statusy.
Defines if survey requests will be only send to real customers.
Defines maximum amount of surveys that get sent to a customer per 30 days. ( 0 means no maximum, all survey requests will be sent). Definiuje maksymalną liczbę ankiet wysyłaniu do Klienta w ciągu 30 dni. (0 oznacza brak ograniczenia, wszystkie żądania będą wysyłane).
Defines the amount in hours a ticket has to be closed to trigger the sending of a survey, ( 0 means send immediately after close ). Note: delayed survey sending is done by the OTRS Daemon, prior activation of 'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###SurveyRequestsSend' setting. Ustala liczbę godzin które muszą minąć od zamknięcia zgłoszenia do wysłania ankiety (0 oznacza bezzwłoczną wysyłkę przy zamykaniu zgłoszenia). Uwaga: opóźnione wysyłanie ankiety jest realizowane przez Demona OTRS, po uprzedniej aktywacji w ustawieniach: 'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###SurveyRequestsSend'
Defines the columns for the dropdown list for building send conditions (0 => inactive, 1 => active).
Defines the default height for Richtext views for SurveyZoom elements. Definiuje domyślną wysokość widoków Richtext dla elementów SurveyZoom.
Defines the groups (rw) which can delete survey stats.
Defines the maximum height for Richtext views for SurveyZoom elements. Definiuje maksymalną wysokość widoków Richtext dla elementów SurveyZoom.
Defines the shown columns in the survey overview. This option has no effect on the position of the columns. Definiuje widoczne kolumny w przeglądzie ankiet. Ta opcja nie wpływa na pozycję kolumn.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/Survey/Survey.pl.po, string 113