Translation

Change management, according to ITIL, is a service transition process whose purpose is to manage IT changes, including planning, documentation, and implementation upon approval and clearance. The objective is to minimize negative effects on the IT infrastructure, particularly on critical services, resulting from ad-hoc or poorly-managed changes or amendments.
408/3610
Context English Hungarian State
The service-desk and ticket system solution OTRS is the basis for the ITIL compliant IT service management solution OTRS::ITSM, its incident management, problem management, service level management, change and configuration management modules, and integrated CMDB. Az ügyfélszolgálat és az OTRS jegyrendszer megoldás az alapja az ITIL-kompatibilis OTRS::ITSM IT-szolgáltatásmenedzsment megoldásnak, annak incidensmenedzsmentjének, problémamenedzsmentjének, szolgáltatásszint-menedzsmentjének, változás- és konfigurációmenedzsment moduljainak, valamint az integrált CMDB-nek.
Just like ITIL, OTRS::ITSM does not claim to be an *out-of-the-box* solution for all tasks and questions arising in IT service management. It is, in fact, supposed to serve as a flexible, stable and easy to understand information platform that can be adapted to meet the requirements of virtually every organization. Az ITIL-hez hasonlóan az OTRS::ITSM-ről sem állítható, hogy **kulcsrakész** megoldást nyújtana minden IT-szolgáltatásmenedzsmentből eredő feladathoz és kérdéshez. Valójában egy rugalmas, stabil és könnyen érthető információs platformként hivatott szolgálni, amely alkalmassá tehető arra, hogy gyakorlatilag minden szervezet követelményének megfeleljen.
Therefore, please excuse us for bringing the following to your attention: The use of an ITIL aligned tool such as OTRS::ITSM only makes sense if processes, people, and products (IT services) are truly ITIL aligned. Ezért arra kérjük, bocsássa meg nekünk, hogy felhívjuk a figyelmét a következőkre: egy olyan ITIL-hez igazított eszköznek, mint az OTRS::ITSM, csak akkor van érelme, ha a folyamatok, az emberek és a termékek (IT-szolgáltatások) valóban az ITIL-hez igazítottak.
Without the thoughtful tailoring of generic ITIL processes to meet the requirements of the specific business scenario, OTRS::ITSM will not achieve a discernible improvement of the key performance indicators of IT service management. A konkrét üzleti forgatókönyv követelményeinek megfelelő általános ITIL-folyamatok átgondolt összeállítása nélkül az OTRS::ITSM nem fogja elérni az IT-szolgáltatásmenedzsment fő teljesítményjelzőinek megfigyelhető javulását.
You should also be aware of the fact that successful ITIL implementation projects typically take up to a year and longer. Their scope and impact on the organization is not to be underestimated. However, we would like to mention that a neatly implemented ITIL aligned ITSM tool can help to save time and money, as the process support of the tool aids and accelerates the process of organizational realignment. Tisztában kell lennie azzal a ténnyel is, hogy a sikeres ITIL megvalósítási projektek tipikusan akár egy évig vagy még tovább tartanak. Ezek hatályát és a szervezetre kifejtett hatását nem szabad alábecsülni. Azonban szeretnénk megemlíteni, hogy egy rendesen megvalósított ITIL-hez igazított ITSM eszköz segítségére lehet időt és pénzt megtakarítani, mivel az eszköz folyamat-támogatása segíti és felgyorsítja a szervezeti átrendeződés folyamatát.
The implementation of OTRS::ITSM is based on ITIL v3. Az OTRS::ITSM megvalósítása az ITIL v3 verzióján alapul.
OTRS::ITSM supports the following features and processes, which are usually designed during the first phase of an ITIL implementation: Az OTRS::ITSM a következő szolgáltatásokat és folyamatokat támogatja, amelyek általában egy ITIL megvalósítás első fázisa közben kerülnek megtervezésre:
Incident Management Incidensmenedzsment
Problem Management Problémamenedzsment
Service Level Management Szolgáltatásszint-menedzsment
Change Management Változásmenedzsment
Configuration Management Database Konfigurációmenedzsment-adatbázis
A more detailed description of use and adaptation of the system can be found in the following sections. Please note that the each OTRS::ITSM package can be installed independently and that their names correspond to their respective ITIL topics. A rendszer használatának és alkalmazásának részletesebb leírása megtalálható a következő szakaszokban. Ne feledje, hogy minden egyes OTRS::ITSM csomag függetlenül telepíthető, és hogy a nevük megfelelnek az illető ITIL témáknak.
The ITSM packages are installed into **OTRS** by the *Customer Solution Team*. In case of *On-Premise* systems, the customer can install the packages from the package manager, when the *Customer Solution Team* added the selected packages to the repository. To install a package, please contact the *Customer Solution Team* via support@otrs.com or in the `OTRS Portal <https://portal.otrs.com/>`__. Az ITSM csomagokat az *Ügyfélmegoldási csapat* telepíti az **OTRS**-be. *On-Premise* rendszerek esetén az ügyfél telepítheti a csomagokat a csomagkezelőből, ha az *Ügyfélmegoldási csapat* hozzáadta a kiválasztott csomagokat a tárolóhoz. Egy csomag telepítéséhez lépjen kapcsolatba az *Ügyfélmegoldási csapattal* a support@otrs.com e-mail-címen vagy az `OTRS Portálon <https://portal.otrs.com/>`__ keresztül.
ITSM Change Management ITSM változásmenedzsment
Change management, according to ITIL, is a service transition process whose purpose is to manage IT changes, including planning, documentation, and implementation upon approval and clearance. The objective is to minimize negative effects on the IT infrastructure, particularly on critical services, resulting from ad-hoc or poorly-managed changes or amendments. Az ITIL szerinti változásmenedzsment egy olyan szolgáltatásátadási folyamat, amely célja az IT-változások kezelése, beleértve a tervezést, a dokumentációt, valamint a jóváhagyást és engedélyezést követő megvalósítást. A célja az olyan negatív hatások minimalizálása az IT-infrastruktúrán, különösen a kritikus szolgáltatásoknál, amelyek eseti vagy gyengén kezelt változásokból vagy módosításokból származnak.
The implementation of OTRS::ITSM requires significant technical specification and preparation. Prior to a technical implementation, key elements of the change management process, such as required workflows, metrics or reports, must be defined. The implementation in OTRS::ITSM defines a change as an alteration of the existing IT landscape, such as the installation of a new mail server. Az OTRS::ITSM megvalósítása jelentős műszaki specifikációt és előkészítést igényel. A műszaki megvalósítást megelőzően a változáskezelési folyamat kulcselemeit meg kell határozni, mint például a szükséges munkafolyamatok, mérőszámok vagy jelentések. Az OTRS::ITSM-ben lévő megvalósítás egy változást határoz meg a meglévő IT-környezet változásaként, mint például egy új levelezőkiszolgáló telepítése.
As changes typically consist of several sub-tasks, OTRS::ITSM allows any number of sub-tasks to be defined per change. These are known as *work orders*. Mivel a változások jellemzően számos alfeladatból állnak, így az OTRS::ITSM lehetővé tesz akármennyi alfeladat meghatározását változásonként. Ezek az úgynevezett *munkamegrendelések*.
This package requires the :doc:`general-catalog` and the :doc:`itsm-core` features. Ehhez a csomaghoz az :doc:`general-catalog` és az :doc:`itsm-core` funkciók szükségesek.
After installation of the package some new classes will be available in the *General Catalog*. A csomag telepítése után néhány új osztály érhető el az *Általános katalógusban*.
*ITSM Change Management* adds some new classes to the *General Catalog*. The general catalog management screen is available in the *General Catalog* module of the *Administration* group. Az *ITSM változásmenedzsment* néhány új osztályt ad az *Általános katalógushoz*. Az általános katalógus kezelőképernyője az *Adminisztráció* csoport *Általános katalógus* moduljában érhető el.
General Catalog Class List Screen Általános katalógus osztálylista képernyő
New Classes Új osztályok
ITSM::ChangeManagement::Category ITSM::ChangeManagement::Category
This class contains the severity of categories used in the :doc:`../change-settings/category-impact-priority` matrix. Ez az osztály tartalmazza a :doc:`../change-settings/category-impact-priority` mátrixban használt kategóriák súlyosságát.
ITSM::ChangeManagement::Change::State ITSM::ChangeManagement::Change::State
This class contains the change states used in the :doc:`../change-settings/state-machine`. Ez az osztály tartalmazza az :doc:`../change-settings/state-machine` állapotaiban használt változásállapotokat.
ITSM::ChangeManagement::Impact ITSM::ChangeManagement::Impact
This class contains the severity of impacts used in the :doc:`../change-settings/category-impact-priority` matrix. Ez az osztály tartalmazza a :doc:`../change-settings/category-impact-priority` mátrixban használt hatások súlyosságát.
ITSM::ChangeManagement::Priority ITSM::ChangeManagement::Priority
This class contains the priorities used in the :doc:`../change-settings/category-impact-priority` matrix. Ez az osztály tartalmazza a :doc:`../change-settings/category-impact-priority` mátrixban használt prioritásokat.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Change management, according to ITIL, is a service transition process whose purpose is to manage IT changes, including planning, documentation, and implementation upon approval and clearance. The objective is to minimize negative effects on the IT infrastructure, particularly on critical services, resulting from ad-hoc or poorly-managed changes or amendments.
Az ITIL szerinti változásmenedzsment egy olyan szolgáltatásbevezetéátadási folyamat, amely célja az IT-változások kezelése, beleértve a tervezést, a dokumentációt, valamint a jóváhagyást és engedélyezést követő megvalósítást. A célja az olyan negatív hatások minimalizálása az IT-infrastruktúrán, különösen a kritikus szolgáltatásoknál, amelyek eseti vagy gyengén kezelt változásokból vagy módosításokból származnak.
5 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Change management, according to ITIL, is a service transition process whose purpose is to manage IT changes, including planning, documentation, and implementation upon approval and clearance. The objective is to minimize negative effects on the IT infrastructure, particularly on critical services, resulting from ad-hoc or poorly-managed changes or amendments.
Az ITIL szerinti változásmenedzsment egy olyan szolgáltatásbevezetési folyamat, amely célja az IT-változások kezelése, beleértve a tervezést, a dokumentációt, valamint a jóváhagyást és engedélyezést követő megvalósítást. A célja az olyan negatív hatások minimalizálása az IT-infrastruktúrán, különösen a kritikus szolgáltatásoknál, amelyek eseti vagy gyengén kezelt változásokból vagy módosításokból származnak.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/itsm-change-management.rst:4
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 136