Translation

SysConfig
Defines the maximum height for Richtext views for SurveyZoom elements.
70/700
Context English Bulgarian State
A Survey Module. Модул за проучване.
A module to edit survey questions. Модул за редактиране на въпроси от проучването.
All parameters for the Survey object in the agent interface. Всички параметри за обекта от изследването в интерфейса на агента.
Amount of days after sending a survey mail in which no new survey requests are sent to the same customer. Selecting 0 will always send the survey mail. След няколко дни след изпращане на електронното писмо, в което не се изпращат нови заявки за проучване на същия клиент. Избирането на 0 винаги ще изпраща електронната поща.
Default body for the notification email to customers about new survey. По подразбиране на имейл за уведомяване на клиентите за ново проучване.
Default sender for the notification email to customers about new survey. Стандартен подател на имейла за уведомяване на клиенти за ново проучване.
Default subject for the notification email to customers about new survey. Стандартна тема за имейла за уведомяване на потребителите за ново проучване.
Defines an overview module to show the small view of a survey list. Модул за преглед, за да покаже изглед на списъка с проучванията.
Defines groups which have a permission to change survey status. Array is empty by default and agents from all groups can change survey status.
Defines if survey requests will be only send to real customers.
Defines maximum amount of surveys that get sent to a customer per 30 days. ( 0 means no maximum, all survey requests will be sent). Максималния брой проучвания, които се изпращат на клиенти на всеки 30 дни. (0 - означава не максимум, всички заявки за проучване ще бъдат изпратени).
Defines the amount in hours a ticket has to be closed to trigger the sending of a survey, ( 0 means send immediately after close ). Note: delayed survey sending is done by the OTRS Daemon, prior activation of 'Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###SurveyRequestsSend' setting. Сумата в часове, за която билетът трябва да бъде затворен, за да се задейства изпращането на проучване, (0 - означава изпращане веднага след затваряне). Забележка : изпращането със закъснение на изследването се извършва от OTRS Daemon, преди активирането на настройката "Daemon :: SchedulerCronTaskManager :: Task ### SurveyRequestsSend".
Defines the columns for the dropdown list for building send conditions (0 => inactive, 1 => active).
Defines the default height for Richtext views for SurveyZoom elements. Височината по подразбиране за изгледа с текст за елементите на Zoom Survey.
Defines the groups (rw) which can delete survey stats.
Defines the maximum height for Richtext views for SurveyZoom elements. Максималната височина за изгледа с текст за елементите на Zoom Survey.
Defines the shown columns in the survey overview. This option has no effect on the position of the columns. Колоните за показване в общия преглед на изследването. Тази опция няма влияние върху позицията на колоните.
Determines if the statistics module may generate survey lists.
Edit survey general information. Редактиране на общата информация за проучването.
Edit survey questions. Редактирайте въпросите на изследването.
Enable or disable the ShowVoteData screen in the external interface to show data of a specific survey result when the customer tries to answer a survey the second time.
Enable or disable the send condition check for the service. Активирайте или деактивирайте проверката на състоянието на изпращане за услугата.
Enable or disable the send condition check for the ticket type. Активирайте или деактивирайте проверката на състоянието на изпращане за типа на билета.
Frontend module registration for survey add in the agent interface. Регистрацията на Frontend модула за проучване добавя в интерфейса на агента.
Frontend module registration for survey edit in the agent interface. Регистрация на модул Frontend за редактиране на анкетата в интерфейса на агента.
Frontend module registration for survey stats in the agent interface. Регистрация на модул Frontend за статистически данни в интерфейса на агента.
Frontend module registration for survey zoom in the agent interface. Регистрация на Frontend модул за наблюдение увеличение в интерфейса на агента.
If this regex matches, no customer survey will be sent. Ако този регекс съвпада, няма да бъде изпратено проучване на клиентите.
Limit.
Parameters for the pages (in which the surveys are shown) of the small survey overview. Параметри на страниците (в които са показани проучванията) на общия преглед на изследването.
Results older than the configured amount of days will be deleted. Note: delete results done by the OTRS Daemon, prior activation of 'Task###SurveyRequestsDelete' setting.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/Survey/Survey.bg.po, string 125